Mannen min og jeg ville ut av Oslo by. Vi fant en perle i Asker kommune, solgte huset i Oslo og flyttet i 2019.

Etter en tid får vi brev om at nå vil Asker privatisere veier som er kommunale og avslutte drifting av flere veier. Det kom som et sjokk, idet vår vei er en av dem.

Vi hadde ikke kjøpt dersom vi hadde ant noe om dette.

I tillegg viser det seg at kommunens administrasjon har gjort en elendig jobb. Så elendig at politikerne ikke ville behandle forslaget, men det er en annen og lang historie. Interesserte kan finne mye interessant rundt dette i lokalavisene Røyken og Hurum avis, samt Budstikka, og i tillegg i facebookgruppa Nei til tvangsprivatisering av kommunal vei i Asker, der vi var 1000 medlemmer.

Imidlertid er mitt anliggende her, at innbyggerne i landets kommuner er prisgitt sin kommune på denne måten. Innenfor landets lover kan en kommune skalte og valte med tjenester man mener å ha rett på, fordi de er skattefinansierte og dermed skulle gjelde alle – på lik linje med helsetjenester og annet kommunen drifter for sine innbyggere.

Dette bør løftes opp i Stortinget. Lovene må endres.

Vedtak om privatisering av kommunal vei, det vil si at kommunen skyver utgiftene til vedlikehold, brøyting og strøing over på innbyggerne i de angjeldende veier. Det oppleves som et overgrep. Innbyggerne i denne situasjonen subsidierer heldiggrisene som ikke blir privatisert over skatteseddelen, samt får utgifter som en ekstra skatt de kanskje ikke har forutsetninger for å klare.

Det rammer ulikt og det kan ramme hardt. Noen må kanskje selge sin bolig til andre med mer penger. I den andre enden sitter private entreprenører og gnir seg i hendene over en strøm av nye, dyre kontrakter. Flere maskiner må i arbeid med tilsvarende mer forurensing og støy. Innbyggere kan havne i vanskelige konflikter over finansiering og drift av veien de bor i.

I vårt tilfelle argumenteres det med rettferd og likhet(!).

Vi kan ikke se at dette har noe som helst med rettferd og likhet å gjøre. Tvert imot.

For oss ser dette ut som en undergraving av demokratiet og fører til politikerforakt og uthuling av tilliten til forvaltningen.

Min oppfordring til vår nye regjering er å fjerne denne muligheten kommunene har i Veglova til å frata innbyggerne skattefinansierte tjenester. Denne muligheten i Veglova anser vi for å være et smutthull kommunene kan bruke for egen vinning, i tråd med liknende smutthull som blir benyttet av andre. Det bør tettes. Jeg vil oppfordre politikerne til å ta opp dette, tette dette smutthullet, slik at livet i kommunene blir tryggere og mer forutsigbart for innbyggerne.