Det er synd at Statsforvalterens verktøykasse er så skrinn at det eneste virkemiddelet mot ulver som streifer ut av ulvesonen er felling, altså at jaktlag sendes ut for å ta livet av ulven.

Bedøvelse og flytting av ulv er mulig. Venstres Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn besluttet i desember 2020 at Elgå-ulven skulle flyttes. Den befant seg utenfor ulvesonen, og kunne i prinsippet bli felt, slik rovdyrforliket tilsier, men den var genetisk viktig for den norsk-svenske ulvestammen.

Vi vet ikke om ulven som streifer i området rundt Asker og Drammen er genetisk viktig. Derfor synes Statsforvalterens vedtak noe hastig, da ulven ikke har forvoldt skade og vi vet at bedøvelse og flytting er mulig å gjennomføre i praksis. Ja, det har en prislapp, men det er ikke gratis å sende ut jaktlag heller.

Ulven er beskyttet etter Bernkonvensjonen - Europarådkonvensjonen av 19. september 1979, om ville europeiske planter og dyr og deres leveområder. Staten skal beskytte dyr angitt i konvensjonen mot felling. Ulven er blant de særlig beskyttede dyreartene. Dette betyr at Norge er forpliktet til å forby ethvert uttak av ulv.

Vilkårene for å kunne tillate felling er, i tillegg til å forhindre skade, at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger og at avlivningen ikke truer bestandens overlevelse. Stortingsproposisjon 52 (2008-2009) side 130 presiserer også at skade er oppstått før felling kan iverksettes og det skal være en reell mulighet for at den vedvarer eller vil gjenta seg. Denne ulven streifer og er på ingen måte stasjonær her i vårt område. En ulv blir ikke regnet som stasjonær før den har vært i et område i 12 uker.

Rovdyrene er en naturlig del av norsk natur. Naturmangfoldloven skal ligge fast og beskytte det biologiske mangfoldet, inkludert rovdyrene, i norsk natur. Bestandene av våre rovdyr - ulv, bjørn, gaupe og jerv - er i dag for lave. Vi må jobbe for levedyktige bestander av alle de store rovdyrene, i tråd med naturfaglige anbefalinger.

FNs Naturpanel tar i disse dager initiativ til at verdens ledere skal forhandle fram en ambisiøs og forpliktende avtale for å løse naturkrisen - at vi klarer å stoppe tap av natur og artsmangfold. Vi må venne oss til tanken at vi skal ha rovdyr i Norge og vi må jobbe for å redusere konfliktnivået uten å svekke rovdyrbestanden.

Dyrevernere har reagert etter at Statsforvalteren etter kort tid la fram sin fellingstillatelse og det er lett å forstå. Tramteateret laget en sang i 1982 som het «Det enkleste er pistol» hvor konfliktløsning sto i sentrum og tekstforfatter ironisk foreslo at det var enklest å løse alt med pistol. I 2022 vet vi bedre. Naturen taper i enhver sammenheng hvis vi ikke endrer praksis. The Guardian har i de siste årene skrevet mange saker om norsk ulvepolitikk og har senest i februar i år appellert til EU for å ta grep for å forhindre slakt av rovdyr i Norge. Når vi vet at det finnes andre løsninger, så er det bare viljen til de som sitter med makten øverst i departementet det står på.