Gå til sidens hovedinnhold

Høyres uredelige kamp mot strandsonevernet

Artikkelen er over 5 år gammel

Det lyser et blått lys for strandsonevernet og allemannsretten i Røyken kommune. I Oslofjorden er vi nå vitne til at Høyre målrettet – med velsignelse fra høyeste hold, nemlig statsråd Jan Tore Sanner - undergraver forbudet mot bygging i 100-metersbeltet.

Kommunen skal visst være prøveballong for Høyres ideologiske drøm om å sette eiendomsretten over allmenhetens tilgang til strandsonen. Høyre har lokalt flertall alene i inneværende valgperiode og har fått utarbeidet en kystsoneplan som i praksis opphever 100-metersbeltet i alle tettstedene ved kysten og som stadfester at miljøfagkunnskap fra fylkesmannen er til for å overkjøres. Det blir så godt som fritt frem for utbyggerinteresser. Den såkalte kystsoneplanen inneholder blant annet en båthavn som kommer til å skade den marine naturen ved munningen til Åroselva – siste naturlig reproduserende lakseelv i Buskerud. Planen vil antakelig føre til at tettstedene Åros, Nærsnes og Hyggen mister sitt historiske bomiljø og sitt verdifulle særpreg.

Etter at det kom nye retningslinjer i 2011, skal det i spesielt utsatte regioner som Oslofjord-regionen i teorien svært mye til for å bygge i strandsonen, enten det er snakk om utvidelse av en gammel hytte, en ny brygge eller en næringseiendom i strandkanten. Reglene i pressområder er så strengt formulert at det ikke skal tillates «bygging og landskapsinngrep på arealer som har betydning for andre formål», som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold og kulturminner.

Hvordan kan det som nå skjer i Røyken kommune være mulig når bygging i strandsonen i utgangspunktet er forbudt, når Oslofjorden er klassifisert som strengeste sone i de statlige retningslinjene for strandsonevern og når fylkesmannen vokter over kommunenes beslutninger?

Svaret er et kløktig samspill mellom alle Høyre-ledd. Når Erna Solberg overtok regjeringskontorene, ble miljøsaker knyttet til plan- og bygningsloven flyttet fra miljø- til planavdelinger hos fylkesmennene, og fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Samtidig fikk fylkesmennene beskjed om at slike saker ikke skulle prioriteres.

Slikt sies selvsagt ikke høyt, embetsverket er tross alt forpliktet til å være lojale. Men det sies under hånden. Og resultatet taler for seg selv. Høyre-kuppet trer nå frem i lyset i kommunen min. Her har fylkesmannen frafalt innsigelser som burde vært opprettholdt ut fra et miljøfaglig ståsted. Den omstridte båthavna i Åroselvas utløp har blitt forhindret i to tidligere runder. Ikke rart, når hele området er merket med rødt i forvaltningsplaner – rødt for særdeles viktig og bevaringsverdig natur i fjorden. Nå når fylkesmannen i praksis er vingeklippet, har Høyre fått gjennom viljen sin.

Samme sjakktrekk blir brukt for å bli kvitt 100-metersbeltet. Her har Høyre i Røyken lenge jobbet for å berede grunnen, gjennom en rekke dispensasjoner som ble presset gjennom i bygningsrådet, sammen med Frp. Bit for bit skulle strandsonevernet uthules. Venstre har i årevis strittet imot denne uthulingen, sammen med Ap og fylkesmannen som ofte måtte sette foten ned. Høyre syntes muligens at dette ble for slitsomt i lengden. Nå tar de frem sleggen. Bort med 100-metersbeltet, i hvert fall der det bor folk. Alle må kunne bygge fritt på egen tomt, er Høyres mantra. Protester og motargumenter fra lokale velforeninger, naturvernere og friluftsrådet blir møtt med et skuldertrekk.

Kommunens administrasjon har (ledet av en tidligere Høyre-politiker) lojalt levert en innstilling som ønsket av Høyre lokalt. Det som skjer i Røyken nå, kan få konsekvenser over hele landet. Går planen gjennom i Røyken, skaper det presedens. Det tvilsomme i prosessen er at regjeringspartiet Høyre ikke tar opp kampen mot strandsonevernet i åpent lende, dvs si gjennom nytt lovforslag på Stortinget. Nei, de snikinnfører ny politikk uten politisk behandling av de folkevalgte nasjonalt, ved å instruere embetsverket. Antakelig fordi de vet at det ikke finnes flertall for å kaste vernet av kysten og strendene våre på båten. Ikke spesielt ærefullt, spør du meg.

Ifølge en undersøkelse av Naturvernforbundet er strandsonevernet under stort press: Fra 2011 til 2014 fikk 83 prosent av alle søkere tillatelse til å bygge i strandsonen. Det har skjedd til tross for at en ny forskrift i 2011 hevet terskelen for å gi dispensasjon. Hensynet til friluftslivet, dyrelivet, miljøet og til alle som ikke har bolig i vannkanten må vike. Jeg frykter at Norge taper en del av sitt kulturarv, sin fantastiske natur og sin identitet om vi tillater at kortsiktige eiendomsinteresser vinner frem og bygger ned kystsonen vår for godt. Kystsoneplanen er vedtatt i formannskapet, men ikke i kommunestyret enda. Det skjer om tre uker. Jeg håper at velgerne klart sier fra om at de ikke ønsker at Høyre opphever strandsonevernet med et pennestrøk.

Rebekka Borsch

formannskapsmedlem for Venstre i Røyken

Kommentarer til denne saken