En levende kystsone for alle

Fagertun

Fagertun

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Røyken har en fantastisk og verdifull kystlinje, som må forvaltes med respekt og aktsomhet. Dette vil Røyken Høyre sikre, ved å vedta kommunedelplan for kystsonen! Med denne planen, sikrer vi at alle innbyggere og besøkende i Røyken, hver dag kan bruke kystsonen til aktivitet og rekreasjon.

Bebyggelsen i Røyken forteller historien om en tradisjonsrik kystkultur, der folk i mange generasjoner har bodd og levd sine liv i nær kontakt med fjord og natur. I dag innbyr kystlinjen langs Oslofjorden og Drammensfjorden fortsatt til friluftsliv, strandliv, næring og transport. Det er en enorm kvalitet ved Røyken som lokalsamfunn, som på flere måter bidrar til god folkehelse, og høy livskvalitet.

Dette betyr vedtaket av kommunedelplan for kystsonen:

Bærekraftig forvaltning av kysten, med tilgang for alle

Hensikten med planen er oppsummert i §1 i bestemmelser til planen:

”Sikre at kysten forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Kysten skal nyttes som områder for opplevelse, friluftsliv, båtliv, boliger, næring og transport, samtidig som kystens spesielle landskaps- natur- og kulturverdier bevares. Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminner skal forvaltes som en ressurs av svært høy kvalitet til det beste for befolkningen.”

Ved planvedtaket sikrer vi at det beste fra den tradisjonsrike kystkulturen videreføres og utvikles. Planen sikrer allmennheten god tilgang, og at strandsonen ikke blir privatisert. Viktige verdier og kvaliteter blir ivaretatt med hensynssoner i plankartet. Dette gjelder bl.a. ålegraseng i Grimsrudbukta og utløp elvemunning i Åros.

Planen legger opp til fellesanlegg for båthavner, i stedet for enkeltbrygger. Dette forsterker muligheten til å gi allmennheten økt tilgang til strandsonen, med mindre privatisering. Fylkesmannen i Buskerud har gitt kommunen gode tilbakemeldinger på dette plangrepet.

I Grimsrudbukta og Åros har kommunen fulgt vurderingene fra Fylkesmannen i Buskerud, og tatt ut de områdene der Fylkesmannen har sagt at nye båthavner vil være i konflikt med naturmiljø og naturkvaliteter.

Når småbåthavner og marinaer skal utvides, er det krav om reguleringsplan. Det betyr at viktige hensyn skal utredes nærmere, og det skal gjøres grundigere vurderinger, for å sikre at båthavnene utvikles med kvalitet. Krav om reguleringsplan er nok et viktig plangrep, som sikrer allmennheten fri ferdsel langs kysten. Kystsoneplanen stiller krav om at naturtyper skal registreres, og at utbygger følger miljødirektoratets miljøkrav for småbåthavner. Hensynet til tilgang for allmennheten, vern av naturmiljø og kvalitet ved småbåthavner, er med andre ord godt ivaretatt i planen.

Plankartet viser den vedtatte traseen for fremtidig sammenhengende turvei langs Drammensfjorden og Oslofjorden. Dette har kommunen fått gode tilbakemeldinger på, både fra Fylkesmannen i Buskerud, og lag og foreninger. Den sammenhengende kyststien legger til rette for økt bruk av sykkel og gange, noe som gir gevinster for folkehelsen, og redusert klimagassutslipp. Med den fremtidige kyststien vil alle få mulighet til å oppleve Røyken, Oslofjorden og Drammensfjorden til fots, og legge opp til gode stopp med bading, fiske, lek og avslapning.

Kystsoneplanen legger opp til byggeforbud i strandsonen, avgrenset med byggegrense i plankartet. Unntak fra byggeforbudet er kun gitt for tiltak som gir allmennheten bedre tilgang til strandsonen, slik som skilting og merking, offentlig friområder og parker, og riving av bygg som ikke har verneverdi.

Byggegrensen mot sjø er satt til 100 meter, med unntak av tre områder. Disse tre områdene er Hyggen, Nærsnes og Åros. I disse tre områdene setter dagens bebyggelse grenser for hvor nært sjøen det er lov å bygge. Kystsoneplanen stiller krav om at ny bebyggelse i disse tre områdene, skal skje i retning bort fra fjorden. Røyken Høyre mener at planen på den måten vil sikre at særpreget ved tettstedene og bygningsmiljøene langs fjorden kan videreføres. Samtidig legger planen til rette for ryddigere saksbehandling, og fortsatt liv og utvikling i Hyggen, Nærsnes og Åros. I Slemmestad gjelder kommunedelplanen, og en fremtidig kommunedelplan vil gjelde i Båtstø.

Røyken Høyre mener at kystsoneplanen sikrer at kystsonen blir utviklet med høy kvalitet. Den sikrer fremfor noe allmennheten god tilgang til vår felles og fantastiske kystlinje, og setter skranker for uønsket privatisering og oppføring av stengsler. Kommunen har lyttet til den kritikken som har kommet frem i planprosessen, og dette er innarbeidet i planen. Planen har fått mange gode tilbakemeldinger. Blant annet skriver Fiskeridirektoratet avslutningsvis i sin uttalelse: ”Vi roser kommunen for godt planforslag.”

Håvard Vestgren

Gruppeleder Røyken Høyre

Jan Syrstad

Listekandidat Røyken Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags