Teskjekjerringa er ikke ei vanlig kjerring. Hun har den evnen at dersom noe blir for vanskelig – så blir hun liten som en teskje, men selv om hun er liten som en teskje så klarer hun på uforståelig vis likevel å redde seg ut av de utroligste situasjoner…

Les også: Behov for klargjøring av rekkefølgen

Så hva har Teskjekjerringa med Silva Green Fuel/Statkraft å gjøre? Over tid har jeg hatt anledning til å følge Silva Green Fuels/Statkrafts desperate framstøt for å skaffe flertall i Planutvalget for planene om et demonstrasjonsanlegg for biodiesel på Tofte.

Statkrafts Knut Fjerdingstad var raskt ute i et intervju med Røyken og Hurums Avis etter at behandlingen av dispensasjonssøknaden ble utsatt; «Vi har feilvurdert slagkraften i opinionen» var hans svar på hvorfor Fylkesmannen og kommunens fagetat innstilte negativt på å gi dispensasjon.

Les også. Kjære medlemmer i Hurum Planutvalg

Med flaksende vinger har Silva Green Fuel/Statkraft kommet med stadig nye innspill som gjør at demonstrasjonsanlegget er blitt mindre og mindre. Nå er demonstrasjonsanlegget blitt så lite at det kan være en fare for at politikerne ikke lenger klarer å se anlegget i det hele tatt når de skal avgjøre dispensasjonssøknaden, og at politikerne da heller ikke klarer å se hva det egentlig er de skal stemme over.

Mindre enn Teskjekjerringa

For så lite er anlegget blitt, etter Silva Green Fuels/Statkrafts avsporing av hva saken gjelder, at det til og med er blitt mindre enn det teskjekjerringa klarte å bli. Spørsmålet er om det for Siva Green Fuel/Statkraft går som med Teskjekjerringa når hun var på bærtur. Hun ble så liten at bærspannet var blitt altfor stor for henne.

Spannet som Silva Green Fuel/Statskraft-teskjekjerring har med seg på sin bærtur, og som gjør at de plutselig oppdager er blitt for stor, er opinionen som de selv har uttaler at de har undervurdert størrelsen på. La oss håpe det «spannet» også representerer politikerne i Planutvalget.

Som de fleste kjenner til så har Silva Green Fuel søkt om dispensasjon til å drive et demonstrasjonsanlegg for biodiesel på tomta til tidligere Tofte cellulosefabrikk. Saken skal behandles i et ekstraordinært møte i kommunens Planutvalg den 19.juni.

les også: Industri på Tofte

Om å la seg forføre

Det er lett å la seg forføre når en stor aktør som Silva Green Fuel/Statkraft legger bredsiden til og pynter det som isolert sett framstår som et usikkert prosjekt, med bl.a. tanke på forurensing, med «grønn persille» for at vi og våre politikere lettere skal kunne spise argumentasjonen.

Tåkeleggingsstrategien får mange av oss til å føle oss veldig dumme og utakknemlige for at vi ikke forstår hvor ekstremt heldige vi på Tofte er som mottar en slik «Marshallhjelp» fra snille onkel Silva Green Fuel/Statkraft. Hvordan kan vi være så utakknemlige at vi ikke vil ha nye arbeidsplasser?

Arbeidsplasser som pyttsann muligens er inntullet i litt giftig gass, støy o.l. og hvordan kan vi i det hele tatt stille kritiske spørsmål til noe som de selv i sine egne utredninger beskriver som svært usikkert?

Les også: Biodrivstoff og Tofte

Industri midt i boligfelt

Jeg skal ikke gi meg inn på en debatt om hvorvidt biodiesel utvunnet av tømmerstokker, kloakk eller annet søppel er framtiden med mål om en grønnere verden. Sannheten er at jeg vet for lite om dette. Men det behøver jeg heldigvis ikke å vite så mye om, fordi det ikke er det saken dreier seg om på det nåværende tidspunkt.

Jeg poengterer imidlertid at jeg overhode ikke er imot industri som sådan, ei heller nye arbeidsplasser, men hvorvidt det i 2018 er klokt å regulere et areal midt i et boligfelt for denne type industri som Silva Green Fuel/Statkraft ønsker, stiller jeg meg svært tvilende til.

Les også: Silva Green Fuel – ansvarlig aktør

Det jeg vet noe om er at lovverket og planverket i kommunen setter noen krav til hva som må være på plass for at til og med Goliat-bedrifter som Silva Green Fuel/Statkraft kan gå i gang med planene sine. Når planverket ikke er regulert for den type aktivitet som er planlagt, ja så er eneste mulighet å søke om dispensasjon fra hovedreglene i plan- og bygningsloven.

 Disse reglene er de senere år strammet kraftig inn for å hindre at kommunene driver en politikk som blir tilfeldig og uforutsigbar, ikke bare for de som ønsker å gjennomføre noe, men for alle andre som bor i en kommune. Utgangspunktet er at det ikke skal være lett å få dispensasjon fra regelverket også fordi en slik lite grundig prosess hindrer vanlige folk og offentlige aktører i å være med på å si noe om, og bestemme, hva vi bl.a vil ha av type næring midt i et boligstrøk som Tofte.

Les også: En viktig avgjørelse skal tas i Hurum i kveld

Formål med loven er bl.a. å ivareta grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper og ivareta vår demokratiske rett til å uttale oss før vårt øverste demokratisk valgte organ; kommunestyret til slutt bestemmer hva resultatet skal være.

Avgjørelse tas av politikere som ikke bort på Tofte

Avgjørelsen om hvorvidt det skal gis dispensasjon som Silva Green Fuel har søkt om tas av Planutvalget i kommunen. Planutvalget består av kun 9 politikere, som etter hva jeg forstår ikke selv bor på Tofte, med unntak av èn.

Disse ni politikerne har m.a.o makt til å avgjøre hva som skal skje på Tofte uten at vi som er berørt av planene har fått sjansen til å uttale oss på et grunnlag som er grundig utredet.

Jeg antar at alle politiske partier som er representert i utvalget har et grunnprinsipp om at vedtak som fattes skal skje på demokratisk vis. Noen av partiene snakker sågar om «grasrot-demokrati». Jo færre folkevalgte politikere som har makt til å avgjøre denne type inngripende spørsmål som berører mange av Toftes beboere, jo strenger krav må politikerne sette for å treffe valg uten at det er gjennomført en demokratisk og grundig prosess.

Jeg antar at partiene H, AP, FrP, V (MDG), SV og KrF i vurderingen ikke vil frata alminnelig folk vår demokratiske rett til å uttale oss. Politikere som sammen med politikere i Røyken og Asker snakker fint om «medborgerskap» og «samskaping» som grunnlag for vår nye kommune.

Demokrati i praksis kan være svært irriterende

Å utøve demokrati i praksis kan være utfordrende og til tider svært irriterende. Særlig når man skal lytte til «folket», men folkevalgte politikere må være sitt ansvar bevisst og ikke gjøre det enkelt å ta snarveier i et regelverk som har som utgangspunkt å ivareta folks grunnleggende rettigheter til direkte medvirkning slik Plan- og bygningsloven legger opp til.

Vi må våge mer demokrati, ikke innskrenke folks rett til deltakelse. En deltakelse som kun ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom en grundig planprosess hvor det bl.a. utarbeides objektive risiko- og sårbarhetsanalyser, samt konsekvensutredninger.

Resultatet må bli at et samlet Planutvalg stemmer nei til dispensasjon i tråd med innstillingen fra Fylkesmannen og kommunens eget fagorgan; Plan- og bygg.