Det har vært mye oppmerksomhet rundt huggingen av flis på Tofte. Flisen som hugges selges blant annet til danske kraftverk hvor den erstatter kull og bidrar til lavere CO2 utslipp.

Klar til bruk

Den nye støyisolerte huggerhallen på Statkraft Tofte er nå ferdig bygget og klar til bruk. I løpet av oktober starter produksjon av flis til energiformål opp igjen. All hugging vil da foregå inne i hallen, noe som vil bidra til å redusere støy og støv fra arbeidet til et minimum.

For eller mot - dieselproduksjon på Tofte? 

I mars 2016 fikk Statkraft Tofte utslippstillatelse til å hugge flis til energiformål. Denne setter vilkår for utslipp og støy. I en periode på over 1 år har Statkraft kontinuerlig målt støynivå fra huggeraktiviteten. Målingene er dokumentert til Fylkesmannen og ligger innenfor støygrensene.

Støy oppleves derimot forskjellig og det har vært reaksjoner på aktiviteten fra beboere på Tofte. Varierende værforhold påvirker også støybildet. Det gjelder også for støv fra produksjonen.

Støyisolert

Statkraft besluttet derfor å bygge inn huggeren i en støyisolert hall. Det ble også bestemt at det heretter kun skal benyttes elektrisk drevne kuttere. Etter å ha fått byggetillatelse fra Hurum kommune, ble arbeidet med hallen satt i gang sommeren 2018.

Statkrafts planer blokkerer for all annen god utvikling på Tofte 

Arbeidet har pågått med stor aktivitet og vi er glade for at hallen nå er på plass. Når produksjonen av flis starter denne sesongen vil det derfor være en betydelig forbedring i forhold til støv og støy.

Levering av tømmer til hugging vil foregå slik det har gjort tidligere. Planen er å hugge omlag 50 000m3 fram til jul. Vi vil fortsatt ta så mye som mulig på båt. Dersom vi klarer ambisjonen om at halvparten skal transporteres på båt, vil det redusere transport på vei til om lag 10 biler daglig ut året.


"Folk flest på Tofte ønsker en utvikling uten tungindustri"