Før treforedlingsbedriftene etablerte seg for mer enn 120 år siden, bodde det kun en håndfull familier på Tofte. Disse livnærte seg stort sett av jordbruk, skogbruk og fiske. Ved folketellingen i 1910 var antallet personer steget til nær innpå 2000.

Det ble en massiv tilflytning til Tofte. Mange kom fra Østfoldsiden, men hele det nærmeste østlandet var representert, samt at mange svensker fant seg til rette her. - Stedet Tofte ble bygget som et resultat av disse to fabrikkene -.

"Nye Tofte"

Tilstrømningen bidro til at vi fikk en blanding av forskjellige kulturer som siden den gang har satt preg på stedet, både kulturelt og sosialt. Fellesnevneren for «nye Tofte» var; fellesskap og dugnad, som helt opp til våre dager har vært Toftes merkevare.

Å sove under radaren 

Arbeiderboligene så dagens lys i Sagene, Grundvik, Skogveien og Boliane. Trygge og gode forhold for de som var heldig å få leilighet. Det var et fint sted å vokse opp. I dag står Bikuben og Skogveien som minner fra denne tiden.

Vi fikk vår første misjonsforening allerede i 1910. Ebenezer ble bygget på dugnad i 1913. Nytt Ebenezer ble bygget i 1938, også på dugnad. Vi fikk vårt første musikkorps allerede i 1909. Vårt blanda kor har alltid vært der, om i flere utførelser.

Fiskeoppdrettsplaner på søndre Hurum 

Vårt flotte samfunnshus (Folkets Hus) sto ferdig i 1930. Dette og framstår i dag nærmest uendret. Ett flott bygg som brukes til kino, møteaktiviteter, konserter og ikke minst festlig samvær. Jeg husker tilbake, med glede, på alle dansefestene med levende musikk.

Dette var også stedet for politiske møter, ikke minst for AUF. Det var mange som fant sin kjæreste og tilkomne kone her. Vi fikk også et bygg som og huset avholdslosjen. Betel fikk sin virksomhet i bygget på 1920-tallet.

I 1973 fikk vi vår første barnepark, bygget og drevet på dugnad. I 1980 så Menighetsbarnehagen dagens lys som den første barnehagen i Tofte. Denne var i drift på dugnad fram til 1997 da kommunen over-tok driften. Tilbygget som huset barnehagen ble bygget på dugnad.

Vårt skolekorps så dagens lys i 1952. Dette er fremdeles aktivt og sørger for å dekke opp for mange barns musikkinteresse og glede.

To fabrikker

Våre to fabrikker gav arbeid og økonomisk vekst til Tofte. Vi hadde egen lærlingeskole fram til slutten av 70-tallet, da fylket over-tok denne virksomheten. Mange 15-åringer startet sin løpebane som lærling, ble dyktige fagfolk og ble en del av et stort sosialt fellesskap.

Dugnadsånden har hele tiden vært viktig for oss alle, men den kom kanskje best fram da vi fikk hus-byggevirksomheten som startet på 50-tallet. Her ble det mulig for familiene å få satt opp eget hus. Det hadde ikke vært mulig uten en felles innsats, fra utgraving av kjeller for hånd, støpelag for grunnmur osv.

Fabrikkene så sin oppgave i denne virksomheten og jeg kan godt huske at de fikk hugget skog i Vestby, fraktet over og skåret på saga. Ellers var utlån og redskap en selvfølge, og ikke minst økonomisk støtte.

Tofte Vel, som er en politisk høringsinstans, og en viktig premissleverandør for det som skjer på Tofte, er tverrpolitisk og bør være et tilholdssted for de som ønsker utvikling eller endring. Her bør det være mulig for de med skrivekløe i saken å engasjere seg. Her ligger en mulighet til å få tilslutning til sine fanesaker.

Tid for noe nytt

Vi syntes det var trist at det gikk som det gikk med fabrikkene, men tiden var løpt ut for denne type industri (I Drammensvassdraget var det ikke mindre enn 10 treforedlingsbedrifter på 70-tallet). Imidlertid synes jeg at vår felles ressurs, skogen, må utnyttes.

Et demonstrasjonsanlegg for produksjon av biodiesel synes å kunne være mulig i nær framtid. Dersom dette lykkes, så kan en ny avansert prosessindustri kunne se dagens lys, her på Tofte eller et annet egnet sted. Uansett vil dette være en kunnskapsbasert virksomhet som vil være ønsket av mange, og vil gi mange ringvirkninger.

Noen faste spaltister har engasjert seg i saken om anlegget og industritomten for øvrig, men saklighetsnivået har ikke alltid vært framtredende. Spaltistene har en håndfull sympatisører, men den tause majoriteten forholder seg stort sett avslappet og rolig og venter på at demonstrasjonsanlegget skal se dagens lys.

Vi har kompetente politiske ombudsmenn/kvinner som er sitt ansvar bevist og som vil fatte de vedtak som er nødvendig for å få prosjektet på skinner.