I et innlegg i Røyken og Hurum Avis 5. juni omtales blant annet Silva Green Fuels søknad om dispensasjon fra å utarbeide ny reguleringsplan for bygging av demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff på Tofte.

Les også: Ikke bygg inn flishoggeren på Tofte

Debatten om Toftes framtid er et politisk spørsmål vi som tomteeier ikke finner det naturlig å kommentere. Det vi imidlertid kan gjøre er å redegjøre for de tiltakene vi planlegger på tomta – som i dag er regulert til industri- og næringsvirksomhet.

Informert siden 2015

Silva Green Fuel har siden etableringen i 2015 informert om planene på industritomta og at vi ønsker å bygge et demonstrasjonsanlegg for å teste ut teknologi for fremstilling av 2. generasjons biodrivstoff. Det er blant annet gjort gjennom åpne folkemøter og møter med kommunestyret.

Les også: Toftes framtid – del 2: Politikernes flørtende dans

Produksjon av biodrivstoff er i tråd med Stortingets mål for å minske klimagassutslippene fra transportsektoren. Vårt biodrivstoff skal fremstilles av råstoff fra skogsindustrien. Det vil si alt som blir igjen av et tre når selve tømmeret er brukt til plank. Det er god tilgjengelighet på slike restprodukter i Norge.

Vi mener demonstrasjonsanlegget, som utgjør mindre enn 1 prosent av det totale tomtearealet på Tofte, holder seg godt innenfor reguleringsplanen som allerede gjelder for industriområdet.

Mindre volum av drivstoff enn på en bensinstasjon

Demoanlegget vi har besluttet å bygge er et teknologiutviklings- og læringssenter, og skal monteres inne i en bygning som allerede står på tomta. Det er årsaken til at vi søker dispensasjon fra å lage en ny reguleringsplan.

Les også: Toftes framtid

Demonstrasjonsanlegget er ikke et varig produksjonsanlegg, det skal kun verifisere teknologien. Demoanlegget skal bare produsere for testing i korte perioder, ikke for kommersielt salg. Forbruket av flis og spon vil i testperioden, dvs når anlegget går, tilsvare en lukket lastebil om dagen.

Vi skal lagre mindre volum av drivstoff enn man gjør på en vanlig bensinstasjon.

Forhold rundt påvirkning av miljøet og omgivelsene i form av støy, støv og utslipp til luft og vann vil bli minimale og blir behandlet av Miljødirektoratet. Tiltaket er avklart og godkjent av Arbeidstilsynet.

Les også: Silva Green Fuel – ansvarlig aktør

Et fullskalaanlegg er en helt annen sak

En eventuell beslutning om å bygge et fullskala anlegg er en helt annen sak og vil kreve en ny reguleringsplan for området. En slik plan vil blant annet bygge på erfaringen og kunnskapen fra demonstrasjonsanlegget. Dette ligger flere år fram i tid. En reguleringsplan for et eventuelt stort anlegg besluttes til syvende og sist av kommunen.

Etter vårt syn vil byggingen av et demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff verken representere uakseptabel miljøbelastning eller legge vesentlige føringer for hvordan industritomta på Tofte kan utvikles i framtida.

Demoanlegget vil derimot kunne gi oss svar på om 2. generasjons biodrivstoff kan framstilles på bærekraftig skogsråstoff fra norske skoger.