I debatten om industri på Tofte er det behov for å klargjøre rekkefølgen i planene. Det vi søker dispensasjon for er et demonstrasjonsanlegg for testing av teknologi. Det er ikke et stort anlegg for produksjon av biodrivstoff det dreier seg om nå.

Demoanlegg

Demoanlegget er ikke større enn at det får plass inne i et bygg som allerede står på industritomta. Det skal brukes til tester og verifisering, ikke til kommersiell produksjon. Målet vårt med anlegget er å kjøre sammenhengende tester i to omganger av 42 dager.

I disse periodene er det behov for å kjøre inn spon og flis i en lukket lastebil én gang om dagen.

Les også: Ikke bygg inn flishoggeren på Tofte

Det er altså dette anlegget vi søker om dispensasjon for nå. Å fremstille avansert biodrivstoff av skogsråstoff er en ny øvelse. Det er faktisk hittil ingen i verden som har kommet til kommersiell produksjon av dette. Derfor vil vi teste alt i et demoanlegg før vi eventuelt går videre.

Fullskalaannlegg

Et fullskalaanlegg er en helt annen sak og vil selvsagt kreve en ny reguleringsplan. En ny plan for området vil blant annet bygge på erfaringen fra demoanlegget. Silva Green Fuel vil ta initiativ til å starte arbeidet med en ny reguleringsplan allerede til høsten.

Silvas eiere, Statkraft og Södra, vil kun ta en investeringsbeslutning på et fullskalaanlegg når en reguleringsplan og en rekke andre ting er kartlagt, analysert og avklart. Myndigheter, beboere skal alle si sitt, og ikke minst må det være lønnsomt. Uansett ligger dette flere år fram i tid.

les også: Industri på Tofte

Svar til SVs Martin Berthelsen

I RHA ber SVs Martin Berthelsen om svar på noen spørsmål han sier vil være avgjørende for om SV vil gå inn for den planlagte produksjonen. Igjen – det er et demoanlegg vi har søkt om dispensasjon for nå. Et eventuelt storskalaanlegg må politikerne ta stilling til når alle forhold rundt et slikt anlegg er utredet.

Spørsmålet Berthelsen stiller knyttet til trafikk, støy og utslipp fra et fullskalaanlegg er nettopp noe demoanlegget vil kunne gi oss svar på. Vi vil understreke at det generelt er vår ambisjon å frakte mest mulig sjøveien.

Det er i tillegg til redusert trafikkbelastning både mer effektivt og kostnadsbesparende, men all virksomhet av denne typen vil også medføre transport på vei.

Les også: "Dieselproduksjon på Tofte – så mange historier – så mange spørsmål"

Berthelsen spør også om miljøgevinsten. Forskjellen på forbrenning av fossilt drivstoff og biodrivstoff ligger i at i stedet for å pumpe opp råolje, som tilfører mer og ny karbon (CO2)) til kretsløpet, fremstilles biodrivstoff av karbonet som allerede er i kretsløpet. Biodrivstoff er derfor såkalt karbonnøytralt.

Produksjon av biodrivstoff er i tråd med Stortingets mål for å minske klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge.

Ønsker å satse seriøst og stort

Biodrivstoffet vi eventuelt skal produsere i et storskalaanlegg vil fremstilles av restråstoff fra skogsindustrien. Vi skal bruke det som blir igjen av et tre når selve tømmeret er brukt til plank o.l. Det er en av de mest miljøvennlige og bærekraftige måtene å fremstille biodrivstoff på. Derfor kalles det avansert biodrivstoff.

Det grønne skiftet er på gang i hele samfunnet. Det byr på mange utfordringer, men også mange muligheter for alle som kan, vil og tror på at det går an å redusere klimagassutslippene gjennom bærekraftige og samfunnsøkonomiske fornuftige tiltak.

Biodrivstoff er en slik mulighet. Det er derfor store seriøse aktører som Statkraft, Södra og Enova satser 500 millioner kroner på et demoanlegg på Tofte.