En ny og framtidsrettet næring er i ferd med å vokse fram på Tofte. Selskapet Silva Green Fuel kan bli motoren i en grønn næringsklynge med interesse langt utover Hurums grenser.

Utvikling av ny teknologi og ny industri er fundamentalt for om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Transportsektoren står for over 30 prosent av klimagassutslippene i landet. For å få ned utslippene i denne sektoren satses det langs flere akser. Gode incentivordninger for elbiler har allerede gitt effekt. Et mer attraktivt kollektivtilbud vil flytte flere pendlere over fra bil til kollektive transportmidler. Og de deler av transportsektoren som er avhengig av flytende drivstoff må i stadig større grad erstatte dagens fossile drivstoff med et drivstoff som ikke tilfører nye klimagasser til atmosfæren.

Biodrivstoff av trevirke

Statkraft og Södra står bak Silva Green Fuel og er en spydspiss i arbeidet med å etablere et framtidsrettet norsk miljø for produksjon av nullutslipps biodrivstoff basert på trevirke. Vi har også interesse fra andre selskap som vil være en del av denne spennende utviklingen. Vi tror vi har muligheter til å etablere en grønn næringsklynge på Tofte. En klynge som både blir en viktig aktør i utviklingen av ny miljøteknologi og som samtidig etablerer nye spennende arbeidsplasser i vårt lokalmiljø.

De fleste vi treffer virker å være positive til den nye grønne industrien, men det er ingen grunn til å legge skjul på at flere også er skeptiske. Vi lytter til dem som er bekymret for trafikksikkerhet og andre miljøkonsekvenser av den nye næringsetableringer på Tofte. Kommunen skal være svært tydelige i dialogen med næringslivet om at utviklingen av et godt næringsliv må gå hånd i hånd med utviklingen av et godt nærmiljø. Vi opplever stor forståelse for dette i dag.

Bidrar til å nå felles klimamål

I forslaget til Nasjonal Transportplan er man tydelige i ambisjonene om en kraftig økning av biodrivstoff i transportsektoren. Både tungtransport på vei, maritim sektor og luftfarten er helt avhengig av å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff for å bidra til at vi som nasjon når våre felles klimamål.

Vi håper næringslivet, nærmiljøet og offentlige myndigheter klarer å jobbe med en gjensidig respekt for hverandre. Det er i høyeste grad vår intensjon og motivasjon for den nye næringen som vi ønsker velkommen til Tofte og Hurum.

Else Marie Rødby og Monica Vee Bratlie
Varaordfører og ordfører