Supplement til pressetalsmann i Statkraft Knut Fjerdingstad's innlegg under Debatt (RHA 12. juni 2018)

Statkraft har sammen med aksjonærene i Sødra (som står for skogeierne i Sødra Sverige) etablert Silva Green Fuel AS. Dette selskapet har benyttet Norges største konsulentselskap til å søke om dispensasjon fra ordinær behandling i kommunestyret.

Les også: Behov for klargjøring av rekkefølgen

Søknaden ble av en kvalitet som gjorde at den måtte trekkes.

Forunderlig

På forunderlig vis har Statkraft fått anledning til å gå videre uten å sende ny søknad med holdbar konsekvensutredning til Hurum kommune.

La oss først slå fast at det Statskraft ønsker å gå i gang med, ikke har noe å gjøre med tidligere celluloseproduksjon bortsett fra at det på lang sikt kan komme til å involvere enorm transport av tømmer og/eller skogsavfall gjennom tettbebyggelsen. I tillegg kanskje tankbiler med brennbar last.

Les også: Toftes framtid – del 2: Politikernes flørtende dans

Prosessen har vært kjent i mange år

Fischer-Tropsch (FT) prosessen som det skal satses på, har vært kjent i snart 100 år. Produksjonsanlegg med stor kapasitet ble bygget i Nazi-Tyskland og i Sør-Afrika under apartheid-tiden for at regimene skulle gjøre seg uavhengige av oljeinnførsel. Stedene hadde, og har, rikelig tilgang på kull, og fabrikknaboenes mening om saken ble heller ikke den gang utesket.

Rikelig med kull har også Svalbard, og Svalbard har ledig mannskap og store ubebodde arealer.

FT-kjemien går i korthet ut på:

Trinn 1: Å forbrenne det karbonholdige brenslet under dårlig trekk. Derved oppstår karbonmonoksid (kullos), en luktløs og svært brennbar og svært giftig gass. Den er usynlig og lettere enn luft.

Trinn 2: Innsprøyting av vann som oksiderer en vesentlig del av karbonmonoksidet til karbondioksid (CO2), en luktløs, ikke brennbar gass som er tyngre enn luft og som bare i høye konsentrasjoner er giftig.

Det som blir tilbake av vannmolekylene (H2O ), er hydrogen. Hydrogen er også uten lukt og smak og er naturens letteste og mest eksplosive gass.

Trinn 3: Blandingen av hydrogen og karbonmonoksid ledes ved egnede høye trykk og temperaturer over katalysatorer som fremmer dannelsen av hydrokarboner (hovedkomponentene i både bensin og diesel).

Fjerdingstad skriver at saken «blir behandlet av Miljødirektoratet». Ved henvendelse til nevnte direktorat har jeg fått opplyst at dette ikke er tilfelle, og at saken, straks søknad foreligger, vil bli lagt ut til høring.

Nye navn endrer ikke kjemiske fakta

Videre hevdes det at «tiltaket er avklart og godkjent av Arbeidstilsynet» Er det også for Arbeidstilsynet tilbakeholdt at det er tale om FT-prosessen, hvor man ikke kan se bort fra dødsulykker, kanskje særlig under pilotfasen?

Det er tidligere angitt at det i pilotanlegget vil bli produsert 4000 liter diesel/døgn av såkalt annengenerasjons-diesel. Diesel er diesel - akkurat som sukker er sukker enten det er fremstilt av gressarten sukkerrør eller av grønnsaken sukkerroe. Politiske forslag til nye navn endrer ikke kjemiske fakta!

Vi har dessuten nok diesel i mange år fremover, så dette er ingen hastesak. Det er derfor ingen grunn for å omgå skikkelig konsekvensutredning. Søknad om dispensasjon fra regelverket må avslås!

Mange beboere i Hurum ønsker rett og slett ikke at «forskning» av denne type startes på Tofte. Det kan neppe være noe problem å finne en annen tomt, annetsteds «som utgjør mindre enn en prosent av det totale tomtearealet på Tofte»!