Statkraft overtok i 2015 industriområdet på Tofte fra Södra. Hensikten var gjennom teknologiutvikling å skape grunnlag for ny industri, arbeidsplasser og verdiskaping.

Før jul i fjor besluttet eierne i Silva Green Fuel AS å satse på et demonstrasjonsanlegg for avansert biodrivstoff på Tofte. Siden da har det vært arbeidet med detaljer på hvordan anlegget skal se ut. Dette har tatt litt lenger tid enn forutsatt, men er ikke uvanlig i slike utviklingsprosjekter.

Skal utdype søknaden

I dialog med kommunens tekniske etat, og basert på anleggets beskjedne størrelse, ble det sendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen om krav til utarbeidelse av detaljert bebyggelsesplan. Silva Green Fuel er glad for at planutvalget i Hurum kommune har gitt selskapet mulighet til å utdype deler av søknaden om dispensasjon fra kravet om detaljert reguleringsplan.

Les også: En viktig avgjørelse skal tas i Hurum i kveld

Vi deler kommunens syn om at virksomhet på industriområdet skal drives ansvarlig i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Virksomheten skal være til minst mulig ulempe for naboer og lokalsamfunn.

Det er vårt ønske å være en god nabo som bidrar med bærekraftig næringsdrift, arbeidsplasser og verdiskaping som kan styrke lokalsamfunnet. Vi beklager derfor at det kan oppleves som om vi ikke har gitt tilstrekkelig og tydelig nok informasjon om prosjektet.

Demonstrasjonsanlegget

Årsaken til at vi bygger et demonstrasjonsanlegg er behovet for å teste teknologien før vi eventuelt beslutter å bygge et større kommersielt anlegg. Primært vil anlegget være et teknologiutviklings- og læringssenter. Etter at prosessen er optimalisert og det har gått kontinuerlig i 1000 timer (42 dager) i to omganger, er nytten av anlegget i hovedsak oppnådd for Silva Green Fuel.

Les også: Toftes framtid

Støy fra demonstrasjonsanlegget vil være begrenset fordi det plasseres inne i en bygning som står igjen på industritomta. Transport av råvarer - i hovedsak flis og spon, vil være minimal og komme fra omkringliggende sagbruk.

Les også: "Dieselproduksjon på Tofte – så mange historier – så mange spørsmål"

Omfattende sikkerhetstiltak

Grunnet demonstrasjonsanleggets størrelse vil lokale utslipp være moderate. Lagret mengde råolje og mengden raffinert biodiesel vil også være begrenset. For å kontrollere produksjonen og beskytte miljøet er det likevel tatt høyde for omfattende sikkerhetstiltak. Forhold rundt utslipp og påvirkning av miljøet og omgivelsene vil bli behandlet gjennom en egen utslippstillatelse fra Miljødirektoratet.

Dersom demonstrasjonsanlegget fungerer som forutsatt, og øvrige kommersielle forhold viser tilfredsstillende lønnsomhet, planlegges det å bygge en kommersiell produksjonslinje i full skala.

Å bygge kommersielle anlegg basert på erfaringer fra pilotanlegget på Tofte representerer en mulighet for å utvikle ny bærekraftig industri som kan være interessant for både Norge og Sverige.

En ny detaljreguleringsplan bør gjennomføres når planene for et fullskala, kommersielt anlegg eventuelt er klare. Erfaringen og kunnskapen fra demonstrasjonsanlegget vil da være naturlig å benytte i en detaljplanprosess for et fullskalaanlegg.

Befaringer

Kommunens planutvalg vil få en befaring på Tofte 19. juni. Silva Green Fuel vil også arrangere en befaring for interesserte i forkant av dette. Tidspunktet vil bli annonsert i Røyken og Hurum Avis.