Svein Olsen og Håkon O. Friestad stiller i hvert sitt innlegg i RHA en rekke spørsmål knyttet til Silva Green Fuels planer om biodrivstoffproduksjon på Tofte og Statkrafts kjøp av industritomta. De aller fleste av spørsmålene (og påstandene) har vi svart på mange ganger før, men la oss ta det en gang til.

Energibehovet

I framtiden vil energibehovet i transportsektoren i stor grad være elektrisk, men det vil også være behov for flytende drivstoff til langdistanse landtransport, fly, skip og anleggsmaskiner som gjør at det fortsatt vil være et stort marked for biodrivstoff produsert på bærekraftig vis slik vi planlegger på Tofte.

Teknologien vi bygger opp rundt Tofte-prosjektet får en verdensledende kompetanse. Så langt har teknologiselskapet Steeper utviklet teknologien i pilotskala i Danmark. I demonstrasjonsanlegget på Tofte vil vi kunne teste om teknologien vil fungere i litt større skala.

I testperioden skal det fremstilles flytende biodrivstoff fra fornybart råstoff som er norsk trevirke, skogsavfall.

Teknologien kalles hydrotermisk væskedannelse. Treflisen blandes med vann som så settes under høyt trykk og temperatur slik at trevirket blir til flytende olje.

Det er samme prosessen som har skjedd nede i bakken med organisk materiale som gjennom millioner av år har blitt til fossil olje. Organisk materiale under høyt trykk og temperatur.

Vår teknologi kan gjenskape denne prosessen, men gjøre den unna på en halvtimes tid. Deretter må oljen oppgraderes slik at det blir et innblandingsbart drivstoff.

 Dersom demoanlegget viser at teknologien fungerer som det er tenkt, så vil det bli en ny vurdering i styrene i Statkraft og Södra om hvordan vi går videre.

Etter at Silva Green Fuel har gjennomført sitt testprogram kan Steeper fortsatt bruke demoanlegget for å utvikle teknologien videre her i Norge.

Friestad og Olsen

Så til noen av Friestads spørsmål:

1.Det skal fremstilles avansert 2. generasjons biodrivstoff, ikke tallolje.

2.Råvaren til demoanlegget og et eventuelt storskala anlegg vil bestå av restprodukter fra skogsdrift. Dvs alt på tømmeret som ikke går til plank osv. Alt biologisk nedbrytbart materiale kan i prinsippet benyttes, men det foreligger det ikke planer for nå. Det er heller ingen planer om å bruke kloakkslam.

3.Når det gjelder tilsetting av biodrivstoff i vanlig diesel henviser vi til Stortingets mål om å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff.

4.Når det gjelder Equinor, som før het Statoil, så må de eventuelt svare for hvordan de ser på biodrivstoff i konkurranse med fossilt drivstoff.

5.Det vil gjenskapes en del arbeidsplasser på testprosjektet og hvis vi realiserer et fullskalaprosjekt vil det bli en betydelig virksomhet med et sted mellom 50 og 100 fast ansatte.

Så til Olsens spørsmål:

1.Det er riktig at målet med å kjøpe tomta er å utvikle avansert 2. generasjons biodrivstoff på kommersiell basis dvs at det skal være en lønnsom produksjon. Illustrasjoner på størrelse osv har vi blant annet vist på informasjonsmøtene som Olsen ikke ønsker å delta på.

Etablerte virksomheter vil det fortsatt være god plass til på industritomta. Det er vår målsetting at det skal være mange virksomheter som kan spille sammen og bidra til aktiviteter og verdiskaping på Tofte.

2.Det er riktig at konsernsjefen i et intervju med Finansavisen sa at kloakkslam er en råvare som også kan bli til biodrivstoff, men det foreligger ingen planer om dette på Tofte.

3.Olsen beskriver avslutningsvis sitt ønske om en annen utnyttelse av fabrikktomta på Tofte. Da Statkraft kjøpte tomten var det så langt vi vet ingen andre som bød.

Realiteten er at det er Statkraft som eier og disponerer tomta og således bestemmer hva den skal brukes til innenfor de rammer og tillatelser myndighetene gir. Statkrafts målsetting er å skape verdier innen fornybar energi for samfunnet både lokalt og nasjonalt på en bærekraftig måte med sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet.