Lokalavisen har en viktig rolle som formidler av vårt lokale nyhetsbilde. Det er derfor trist at redaktøren gir leserne uriktig informasjon. Vi har en forventning om at vår egen lokalavis følger med på hva som skjer i kommunen vår, spesielt i politikken.

Isaksen har meninger om kommunens to nye utvalg (næring og miljø, klima og samferdsel), og kritiserer at disse har hatt få møter og få saker. Utvalg for miljø, klima og samferdsel har i løpet av 2016 hatt 12 møter. Det er faktisk bare formannskap og planutvalg og bygningsråd som har hatt flere møter enn oss. Men det politiske arbeidet vi gjør måles heldigvis ikke i antall møter.

Redaktøren skriver at utvalg for miljø, klima og samferdsel er utvalg for et viktig område, men som har for få saker til behandling. Utvalget har hatt mange saker til behandling siden opprettelsen høsten 2015, og det er mange store, tunge og viktige saker. I tillegg til arbeidet i utvalget, jobbes det også på andre arenaer.

Hallenskog

Leder og nestleder sitter i Spikkestadutvalget, et adhoc utvalg for Asker, Røyken og Lier. Dette utvalget jobber med å bedre samferdselen i Spikkestadkorridoren og med å styrke utviklingsarbeidet på tvers av kommunegrensene.

Leder og nestleder har også vært representantene fra Røyken kommune som har jobbet mot Samferdselsdepartementet i forbindelse med endringer på Spikkestadbanen; forlenget reisetid og nedleggelse av Hallenskog stasjon. I møte i Samferdselsdepartementet i november 2015 fikk vi framlagt vårt syn på midlene som var gitt av Jernbaneverket i forbindelse med bygging av gang og sykkelvei fra Hallenskog til Heggedal.

Resultatet av dette møtet var at Jernbaneverket bevilget ytterligere 15 millioner til dette arbeidet. Hallenskog fikk også tilbringertjeneste og et løfte fra regjeringen om gjenåpning av stasjonen. På samferdsel er det viktig å jobbe langsiktig mot politisk nivå i både fylkeskommune og storting, samt i partiene. I utvalget er vi svært ofte enstemmig.

RHA er hjertelig velkommen

RHA er hjertelig velkommen til våre utvalgsmøter, eller til en prat om hva vi jobber med i miljø, klima og samferdsel. Det ligger også nyttig informasjon på kommunens hjemmesider om både møter og saker til behandling. I mellomtiden kan vi hjelpe avisen med å gi følgende oppdatering på hvilke saker som har vært til behandling i utvalgets første leveår:

Energi og klimaplan, Ekspressbussutredning, RV23 prosjektering og utbygging, Miljøfyrtårn, Sykkelstrategi, Energisparekontrakter, Kommunal planstrategi, Høring NOU overvann i byer og tettsteder, Trafikksikkerhetsplan 2017-2020, Spikkestadutvalget, Endring i drosjenæringen i Buskerud, Status ny skolebruksplan for Røyken, Masseforvaltning i Røyken kommune, Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og hovedsykkelvei gjennom Asker, Risikovurdering av omkjøring som følge av tunnelarbeider på RV 23, Støtteordning for klimatiltak (som ga 1 million til Røyken), Europeisk mobilitetsuke, Regulering av parkeringsplasser i Røyken sentrum, Innspill til tiltak i handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021, Små trafikksikkerhetstiltak 2017, Biomangfold i Røyken, Hovedplan vann og avløp, Trafikksikkerhetsplan 2017–2020 strategisk del, Varslet nedleggelse av Hallenskog stasjon og Jernbaneverkets planer om Heggedal stasjon (hvor vi da også har vært i møter med SD som resulterte i 15 mill ekstra til Røyken). Og flere av disse sakene har jo vært oppe flere ganger.

«Følger det penger?»: Ja det følger penger. Nærmere bestemt 16 millioner. Midler som er framskaffet takket være vårt utvalg i rene bevilgninger til Røyken kommune.

Elisabeth Holter-Schøyen (V), leder

Jan Syrstad (H), nestleder

Kjersti Kvitberg (H), medlem

Utvalg for miljø, klima og samferdsel