Gå til sidens hovedinnhold

Det tok 8 år før en sak kom opp til behandling - hva nå?

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bølstadhagan er en liten gang- og sykkelvei på ca. 120 meter ifølge kommunen, som forbinder Bjørkeliveien med gangveiene mot Bølstadveien og hvor deler av veien er opparbeidet av Røyken kommune som skolevei til Spikkestad Ungdomsskole. I tillegg er Bølstadhagan en blindvei som atkomstvei for veiens 6 eiendommer.

Brukes mest av de mest sårbare gruppene

Den største bruken av veien er for skoleungdom til/fra skole og alle idretts- og fotballbanene ved ungdomsskolen, inkludert skøytebane om vinteren, ROS Arena og «ROS hele livet» med de nye uteapparatene for alle. En annen viktig bruk av veien er for gangvei til de nærliggende 3 institusjonene hvorav Jobbhuset, Bølstadlia og Bølstadtunet som også bruker veien som turveier.

Inkludert i dette er for personer med bevegelseshandikapp og veien brukes av motoriserte rullestoler. I tillegg til alt dette er veien 17. mai-vei for Spikkestad Barneskole med ca. 1.000 mennesker med i barnetoget hvert år. Altså brukes veien mest av de aller mest sårbare gruppene i samfunnet som er barn og unge og de de med et fysisk eller psykisk handikapp.

Elendig forfatning

Veiens elendige forfatning har vært et tema for rådmannen og ordføreren over svært mange år, men ingen ting gjøres. Dette har avstedkommet Spikkestad Ungdomsskole (SPUSK) sin interpellasjon i Ungdommens Kommunestyre 24.11. 2017 – separat oversendt RHA - som hevder at veien er til fare for syklende, de med sparkesykkel og rullebrett.

Veien ble 18.08. 2010 omsøkt til kommunal vei av veiens eiendommer etter kommunens brev 19.10. 2009 med opplysning om at veien var avsatt som kommunal vei i reguleringsplanen, men avslått med krav om opparbeidelse til kommunal standard. Siden mye av kravene til kommunal standard allerede var oppfylt, ble det 08.10. 2010 søkt om dispensasjon fra kommunal standard.

Denne søknaden er aldri vært behandlet av kommunen med kommunens argumenter for eller i mot dispensasjonssøknaden.

Det tok 8 år

Først i Formannskapsmøte 20.02. 2018 – altså etter 8 år – har veien kommet opp til politisk behandling med rådmannens to alternativer til Formannskapet 1) Å ikke ta over veien som kommunal vei og 2) Ta over veien som kommunal vei.

Formannskapet vedtok i sitt siste møte ikke å ta over veien. Argumentet er at dette vil skape presedens for andre private veier og med påstand om at veien ikke er opparbeidet til kommunal standard. Kommunen hevder det er flere som er grunneiere til veien, som er motbevist for kommunen gjentatte ganger. Således er det saksbehandlingsfeil i saksfremlegget.

Hvem eier veien?

Videre kan jo ikke kommunen kreve veien opparbeidet til kommunal standard uten først å behandle søknaden om dispensasjon, og siden ingen som bor i veien eier veien, må kommunen rette kravet til veiens eier, som kommunen åpenbart ikke vet, da den fremmer usann påstand om at det er flere som eier veien.

Videre kan ikke Bølstadhagan som atkomstvei for de aller svakeste grupper i samfunnet og som er på 120 meter i følge kommunen skape noe presedens for andre private veier og særlig når Bølstadhagan har gnr/bnr 85/1 som alle andre omliggende veier som er asfaltert med veilys av kommunen.

Som eksempel er Bjørkeliveien, alle gangveiene mot sentrum og antatt Bølstadveien med tilhørende veisystem hvor alle i sin tid har vært en del av Spikkestad Gård som hovedbøle til store landområder på Spikkestad og eier av Bølstadhagan er tidligere eier av Spikkestad gård.

Unnlatelser

Slik jeg har forstått har administrasjonen til sakens behandling i Formannskapet unnlatt å opplyse om at veien brukes for det meste av de mest sårbare grupper i samfunnet og er kun på 120 meter og i tillegg har unnlatt å saksbehandle søknad 08.10. 2010 om dispensasjon fra kommunal veistandard.

Således må ordføreren rette krav mot veiens rettmessig eier dersom den vil opprettholde krav om kommunal veistandard og sende saken tilbake til administrasjonen og be om ny og korrekt saksfremstilling til Formannskapet og også be administrasjonen om at saken må opp til behandling i kommunestyret.

Les også: Nye byggesaker i Røyken   Søppelbil veltet utfor veien i Bølstadenga    Spikkestad Vel forskjønner Spikkestad

Kommentarer til denne saken