Det planlagte demoanlegget til Silva Green Fuel på Tofte har betydning i lokal, nasjonal og internasjonal målestokk.

Vi må nå klimaforliket

Å utvinne bærekraftig energi og drivstoff er en forutsetning for å nå Stortingets krav definert i klimaloven, det såkalte klimaforliket. Norge har også påtatt seg forpliktelser gjennom Kyotoavtalen og Parisavtalen. Den eneste måten Norge kan oppfylle disse forpliktelsene på er å gjøre drastiske tiltak i forhold til utslipp i transportsektoren.

Demoanlegget til Silva Green Fuel på Tofte må faktisk ses på i dette perspektivet og kan være et viktig bidrag på veien for å få Norge til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser.

Så har vi det lokale perspektivet. Prosjektet til Silva Green Fuel har så langt gitt muligheter for og grobunn til at mange små virksomheter har kunnet etablere seg på det gamle industriområdet. Det er nå etablert over 90 arbeidsplasser der.

Les også: Silva Green Fuel/ Statkrafts Teskjekjerring

Arbeidsplasser

Dette er lokale arbeidsplasser som bidrar til å holde hjulene i gang for Tofte som et bærekraftig lokalsamfunn. Ved etablering av et demoanlegg vil det, i tillegg til de arbeidsplassene demoanlegget i seg selv generer, også bli et attraktivt sted for å kunne etablere et forskningsmiljø og en næringsklynge rundt virksomheten. Dette vil bidra til ytterligere positiv vekst på Tofte.

Les også: Ut med fossilt og palmeolje

For meg som Høyrepolitiker i denne kommunen er dette en villet utvikling og jeg mener at det både i bredt og smalt perspektiv vil være en stor fordel å gi dispensasjon til å bygge dette demoanlegget.

Men før Høyre landet ned på sitt standpunkt i saken, har det vært av aller største viktighet å få dokumentert at et demoanlegg ivaretar krav til miljø, sikkerhet, beredskap, støy, støv, trafikk og øvrige forhold som lokalbefolkningen er bekymret for.

les også: Behov for klargjøring av rekkefølgen

Dette er helt relevante bekymringer som fylkesmannen, rådmannen og vi politikere også har påpekt var alt for dårlig belyst i dispensesasjonssøknaden fra Silva Green Fuel.

Behovet for gjennomsiktighet og informasjon

Silva Green Fuel har gjennom hele prosessen, frem til nå, tatt alt for lett på behovet for gjennomsiktighet og informasjon rundt den planlagte virksomheten. Dette er blitt påpekt ved mange anledninger fra både lokalbefolkningen og oss politikere.

Først ved rådmannens negative innstilling til dispensasjonssøknaden ser det ut til å at Silva Green Fuel har våknet og forstått betydningen av dette. Jeg er overrasket over at det har tatt så lang tid å forstå betydningen av et godt samspill med lokalbefolkningen, lokalpolitikerne og kommunen.

Men bedre sent enn aldri. Den tilleggsinformasjonen som vi nå har fått i saken gjennom brevet av 8. juni og informasjonsmøter med befaringer avklarer i tilfredsstillende grad for meg og Høyre de forholdene som det har vært et behov for å belyse ytterligere.

Les også: Ikke bygg inn flishoggeren på Tofte

Det er viktig å også skille på hvilke myndigheter som gir tillatelser til de ulike forholdene rundt dette tiltaket. Overordnede myndigheter har ansvar for å gi tillatelser til utslipp, støy og vurdering av risiko. Dispensasjonen fra kommunen er betinget av at overordnede myndigheter gir nødvendige tillatelser.

les også: Silva Green Fuel – ansvarlig aktør

Til slutt så vil jeg presisere at dispensasjonen som planutvalget vedtok med stort flertall i sitt møte 19. juni kun dreier seg om et småskala demoanlegg og må holdes klart adskilt fra et fullverdig produksjonsanlegg.

Denne dispensasjonen vil ikke gjøre det lettere å få gjennom en regulering av et fullskalaanlegg senere. Den prosessen vil måtte gå gjennom en normal reguleringsplanprosess med alt det innebærer før Høyre tar endelig stilling til et slikt anlegg.