I høst har vi fått lese flere innlegg om trafikksituasjonen i området vårt, med både beskrivelser av situasjonen og mulige løsninger. Jeg forstår godt frustrasjonen til alle som daglig blir stående i buss og bilkø på Røykenveien eller Slemmestadveien. Av- og påkjøringer til E18 utgjør flaskehalser som gir ringvirkninger i flere kilometer – og timer. Vi kan alle kjenne oss igjen i fortvilelsen over ikke å rekke barnehagen i tide, komme for sent til et viktig møte – eller rett og slett følelsen av å kaste bort dyrebar tid i trafikken. Et gammelt norsk ordtak sier at vi «har bare tida og veien», noe som betyr at den tiden man har til rådighet, er akkurat nok til å tilbakelegge veien dit man skal. Jeg tror ikke pendlere på denne strekningen er enige i akkurat dette.

Både Slemmestadveien og Røykenveien trenger avlastning – det kan vi alle enes om. Vi har i mange år arbeidet for bedre transportløsninger i dette området som vi kaller Spikkestadkorridoren, bestående av Spikkestadbanen, Røykenveien, Slemmestadveien og båtforbindelsen Slemmestad-Vollen-Aker Brygge. Allerede i 2008 opprettet Asker og Røyken et politisk utvalg for Spikkestadkorridoren med vekt på gode transportløsninger i og mellom kommunene våre. Ett av resultatene er at nordre del av Røykenvegen blir tatt med som en del av ny E18.

Les også: – Ørkesløst å sitte timevis i bil, vi trenger mer buss og elbåter

Men planlegging og gjennomføring av samferdselsprosjekter tar tid, og rammebetingelsene for arbeidet med å utbedre Spikkestadkorridoren har gjort den praktiske gjennomføringen ekstra langdryg. To av de største barrierene for gjennomføring, gammel E18 og fylkesgrensene, er nå i ferd med å forsvinne.

Med nye E18 inkludert i Nasjonal transportplan 2018–2029 kan vi følge E18- planleggingen tett. Slik kan vi sikre at av- og påkjøringer, tverrforbindelser, hovedsykkelvei og nye kollektivtraseer, vil bidra til å redusere trafikkmengden i dette området. Og med Asker, Røyken og Hurum som én kommune er det ikke lenger fylkesgrenser som hindrer samkjørt framdrift av samferdselsprosjekter.

Les også: Bane NOR dobler p-prisen

Nye Asker kommune vil satse på samferdsel. Det er viktig at tettstedene i den nye kommunen knyttes sammen på en god måte. I tillegg vil vi sørge for gode transportforbindelser mot Oslo, Bærum og Drammen. Direktebusser mellom tettstedene i den nye kommunen er noe fellesnemnda for nye Asker jobber aktivt for å få på plass så raskt som mulig. Sammen med busselskapene Ruter og Brakar, som befinner seg på hver sin side av fylkesgrenser, ønsker vi å få på plass et felles billettsonesystem og matebusser til jernbanestasjonene langs Spikkestadbanen. Slik det er i dag foregår det mye uhensiktsmessig bilkjøring på grunn av ulike priser på månedskort, samt begrensede parkeringsmuligheter.

Vi har allerede stor glede av båtforbindelsen Slemmestad-Vollen-Aker Brygge, og vannveien har stort utviklingspotensial som en helårlig rask og køfri reisevei mellom tettstedene våre og Oslo. Med nye Asker er det naturlig å utvide båtruten til Sætre i Hurum. All ære til Hurum som allerede har fått gjennomslag for et pilotprosjekt med utslippsfri båt på denne ruten, noe fylkeskommunen nå vil gjennomføre.

LSS også:

Asker stasjon er den 5. største togstasjonen i Norge, og har stort potensial for fortsatt utvikling. Bane Nor planlegger vendespor på Asker stasjon, noe som vil gi 10-minutters frekvens på lokalbanen mellom Asker og Oslo – men dessverre ingen endringer for Spikkestadbanen.

Det vi trenger for å få flere avganger på Spikkestadbanen er planfri kryssing på Asker stasjon. Prosjektet er foreløpig ikke prioritert i Nasjonal transportplan, men fellesnemnda for nye Asker kommune vil fortsette påtrykket mot sentrale myndigheter for å få dette på plass.

Den nye kommunen satser på fremtidsrettet og miljøvennlig samferdsel som vil bidra til gode transportløsninger, både internt i kommunen og langs de viktigste pendleraksene. Dette er prioritert i intensjonsavtalen og vi vil jobbe spesielt for å redusere behovet for å bruke bil for å komme seg til jobb, skole, fritidsaktiviteter og handel. For å oppnå dette må samferdsel, bolig- og næringsutbygging ses i sammenheng. Vi må tilrettelegge for fotgjengere, sykling, buss, tog og båt, for å sikre et sammenhengende og godt transporttilbud i hele den nye kommunen.

Ny E18 og bygging av nye Asker kommune gir oss en gylden anledning til å planlegge helhetlig og fremtidsrettet – og ambisiøst – for Spikkestadkorridoren.

«Tiden og veien» er nå!