Regjeringen har i disse dager lagt frem ny handlingsplan for friluftsliv. I planen vektlegges Oslofjordens betydning og en samlet plan for fjorden bebudes. utsnitt fra planen:

3.2 Nærmiljøet, byer og tettsteder

"Følge opp Stortingets vedtak om en helhetlig plan for Oslofjorden, med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

Oslofjorden er et viktig rekreasjonsområde for mange

To millioner mennesker bruker eller bor i nærheten av Oslofjorden, og den er dermed et viktig rekreasjonsområde for en stor andel av Norges befolkning.

Dette viser at regjeringen har tatt inn over seg hvilket verdifullt natur og friluftsområde Oslofjorden og områdene langs fjorden er.

Det er da gledelig og logisk at beslutningen ble å fortsatt krysse Oslofjorden med biltrafikk i tunnel under fjorden fremfor å fortsette utredningen av motorvei gjennom Frognmarka og bro over nordre Håøya.

Oslo kommune legger nå også planer for større bruk av nordre Håøya igjen. Vi får beholde et unikt naturområde uten store inngrep og støy. En viktig seier for natur, friluftsliv og fornuft.