Det er kjent hersketeknikk å si at «MDG har misforstått og er en svoren motstander mot alt som har med bygging av ny vei å gjøre». Conradi og Høyre vet utmerket godt at det ikke er sant. Å måtte ty til slike usanne generaliseringer viser tydelig at vi tråkker på noen ømme tær.

Vi har en enorm klima- og miljøkrise å løse, og dette burde stått sentralt i praktisk politikk og vedtak de siste tiårene. Vi er på full fart mot den sjette masseutryddelsen i klodens historie, og også i Norge taper vi nye arter hvert år. Dårlig arealforvaltning er hovedtrusselen mot naturen.

Ikke nok med det – at arealer blir spist opp av infrastruktur i populære områder gjør at vi sliter med luftkvalitet, støy og tap av grønne lunger i de tettest befolkede områdene. Det er ikke hyggelig å bo ved en trafikkert vei.

Tjenestetilbudet til innbyggerne blir bedre i nye Asker kommune 

Utdatert politikk

Skal vi tro Conradi så vet de «som har jobbet lenge med dette veiprosjektet at vi er helt avhengig av den». Ingen i MDG har noen sinne påstått at vi ikke trenger veien. Vi har (enn så lenge) heller ikke foreslått å fjerne E18 og renaturere hele det fantastiske området ved fjorden som motorveien legger beslag på.

Det vi i De Grønne derimot er svoren forkjemper av er en poltikk som setter mennesker og livskvalitet i sentrum. Å bygge et samfunn for bilen, ikke menneskene, er utdatert politikk fra 60-tallet som har ført til utrolige feilgrep og store problemer, ikke bare i norsk sammenheng.

Åpent brev til Hurums medlemmer i fellesnemda 

Å ville grønnvaske et svært veiprosjekt med noen halvhjertede sykkel- og busstiltak er derfor uhørt. Vi bør tenke helt nytt. Vi i MDG støtter selvsagt at E18 skal forbedres, at arealer skal frigjøres og at buss og sykkel skal prioriteres. Men det skjer ikke. Hovedvinneren er fortsatt bilen.

Velgerne i Røyken og Hurum bør notere seg at løfter om ekspressykkelvei og busser som kommer hurtig fram i egen busstrasé ikke er oppfylt i planene som Statens vegvesen har lagt fram. Det angår oss.

Sykler omveier

Syklistene får en sikk-sakk-vei med store omveier, de må krysse E18, og mange steder vil syklistene oppleve kryssende fotgjengere og trafikk. Bilene derimot får en rett seksfeltsvei med flotte tunneler og uten krysning – hvorfor skjer ikke det for de som velger sykkel og buss?!

Ekspressbussfelt blir det nemlig heller ikke. Det er fint med en egen bussvei, men vi vet at det blir lengre reisetid, for bussen får varierende fartsgrense, f. eks gjennom tettsteder og andre sikkerhetshensyn. Vi vil prioritere både busstrase og ekspressbusstrase.

Tidenes vekst i antall bussreiser - men ikke i Hurum 

I tillegg er MDG villig til å bruke penger på støy- og støvskjerming og at E18 får lokk slik at vi får et stille Asker sentrum og kan bygge et godt sentrumsområde rundt togstasjonen.

Nye Asker er en kommune med moderat vekst, men med store politiske vekstambisjoner og stor utpendling. Oslo og Bærum får flere innbyggere hvert år, men arealet vi har til rådighet forblir det samme.

For å ivareta Røyken og Hurum er vi derfor helt nødt til å bruke ny kunnskap og se til steder i verden som har erfaring med å takle utvikling på begrenset areal.

Det er TØI som sier at økt kapasitet på veien øker bilbruken og køene, ikke det motsatte. Det er Oslo verden ser til for å lære – hvorfor ikke vi i NYE Asker? I Amsterdam og provinsen rundt har fremsynte politikere vedtatt at kapasiteten på veiene IKKE kan økes på grunn av folkehelse, plassmangel og kø på tilfartsveiene.

Istedenfor bruker de nye digitale løsninger og smart trafikkstyring som har ført til mindre kø og støy, bedre luftkvalitet og høy utnyttelse av eksisterende veinett og kollektive løsninger. Pluss masse ekstra penger for andre sårt trengte investeringer.

Nye Asker ER sentral

Vi trenger ikke bygge en bro over Oslofjorden for å se hvor sentral Asker er. Flere miljøvennlige ferger over Oslofjorden som rommer (biogass/elektriske) busser er et utmerket kollektivtilbud som kan knytte oss mot Follo.

Ikke at MDG er imot jernbane, men jeg har enda til gode å se et forslag fra jernbanefagmiljøene om at en Ringbane er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller løser våre utfordringer. Vi vet at vi i løpet av de neste 12 årene må gjennom en omstilling som ikke har skjedd tidligere i verdenshistorien.

Da bør vi tørre å se til steder som lykkes.

Så med all respekt å melde: jeg og MDG tar ikke sorgene på forskudd – vi som samfunn er på etterskudd med fremtidsrettete tiltak som virker for å takle utfordringene som vi har visst om lenge.

Det er veldig fint med en politisk lovnad om at klima og miljøtiltak kommer høyere på dagsorden i Nye Asker. Men jeg har nok ikke misforstått når jeg sier at det er flott med gode analyser og metoder, men historisk sett litt vel tynt på reelle grønne tiltak.

Jeg gleder meg som et barn over at NYE Asker legger FNs bærekraftsmål til grunn. Som voksen politiker blir jeg ikke rolig før jeg ser at dagens tiltak og fremtidens prioriteringer faktisk vil bidra til å nå bærekraftsmålene i rett tid for folk og for jordkloden vår.