Gå til sidens hovedinnhold

Nye Asker - den største av kommunesammenslåingene

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange var rykende uenige om behovet for en kommunesammenslåing, men vi står sammen om demokratiutviklingsprosjektet nye Asker kommune.

Les også: Svar til Dyresen

Demokratiutviklingsprosjekt i nye Asker

Asker, Røyken og Hurum er en av de største kommunesammenslåingene i kommunereformen, og berører ca. 90 000 innbyggere og 6 000 ansatte. Dette fordrer en robust organisering av sammenslåingsarbeidet.

Les også: "Fordamper restene av Hurums demokrati i et nytt og stort Asker?"

Undertegnede er medlem av den tverrpolitiske prosjektgruppen (P1) for politisk organisering i den nye kommunen. I dette delprosjektet er utarbeidelse og forslag til ny politisk struktur et viktig premiss for den administrative organiseringen.

Videre hvilket myndighetsnivå de politiske utvalgene skal inneha. Også utredning av nærdemokratiske ordninger er nybrottsarbeid da det finnes få eksempler på slike ordninger i Norge.

Stort engasjement

Vi har møtt et stort engasjement i alle deler av den nye storkommunen, og mange har «meldt seg på» med synspunkter og innspill. Det har vært arrangert folkemøter, frivillige grupper har engasjert seg og vi har invitert frivilligheten til dialogmøter.

Les også: Jordvern må prioriteres

Prosjektgruppen har utarbeidet et høringsnotat, og de tre kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum, har avgitt innspill.

Vi må være lydhøre for innspillene som kommer, og være tydelige både på demokratiforståelsen og hvilke verdier vi ønsker å bygge den nye kommunen på. Samfunnet bygges nedenfra - ikke ovenfra.

Det er enkeltmennesker, familier, sivilsamfunnet, frivillig sektor og småbedriftene som bygger lokalsamfunnet. Det får konsekvenser for den tillit man viser og den frihet man gir til enkeltmennesker og familier, foreninger og bedrifter - og hvilken betydning man tillegger dem når oppgavene skal løses.

Les også: "Viktig å fange opp befolkningens engasjement"

I prosjektgruppen diskuterer vi ulike former for nærdemokratiske ordninger, og anbefaler to varianter: Lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg. Reaksjonene på dette varierer fra de som ikke vil ha faste lokalsamfunnsutvalg i det hele tatt, til de som ønsker seg langt flere enn de tre som er foreslått i høringsnotatet.

Supplere og styrke - ikke svekke og overkjøre

Uansett bør ordningene utformes på en måte som supplerer og styrker, ikke svekker og overkjører eksisterende og velfungerende frivillighet. Det må tas hensyn til at mange områder i den nye kommunen vil være svært forskjellige fra hverandre, og det må tas hensyn til frivillig engasjement, demografi, bebyggelse og næringsliv.

Les også: Engasjer deg i arbeidet med lokaldemokrati i Nye Asker

Etablering av lokalsamfunnsutvalg må også vurderes opp mot innbyggertorg og nærmiljøsentraler. Hvordan vil opprettelse av lokalsamfunnsutvalg påvirke allerede etablerte avtaler kommunen har med ulike deler av frivilligheten? F.eks. idrettsråd, kulturråd og velforeninger?

Hvordan skal utvalgene være sammensatt? Hva med avgrensninger mot folkevalgt nivå? På en høring i Asker rådhus i april ble det ytret ønske om en kartlegging av frivilligheten i de tre kommunene, som et grunnlag for å vurdere de nærdemokratiske ordningene.

Det bestående frivillige arbeidet skal tas vare på og videreutvikles.

Alle kan bidra

Alle skal kunne føle at de er med og bygger den nye kommunen. For det er selvfølgelig ikke slik at all skaperkraft sitter hos politikerne eller hos rådmannen - jeg tror nemlig at private, ideelle og kommersielle aktører, også kan ha kvalitet, kapasitet og kreativitet til å bidra.

Det fratar ikke det offentlige ansvaret for at et gitt tilbud finnes, men det gjør det mulig for flere å dele på arbeidet. Dette får konsekvenser for hvem som får være med å bygge og drive f.eks. skoler, barnehager eller sykehjem.

Valgfrihet for borgerne er et gode, jeg vil jobbe for at dette skal ivaretas i den nye kommunen. Økt mangfold i befolkningen må møtes med økt mangfold i tilbudet, og det blir ikke riktig å tvinge alle til å velge slik enkelte politikere vil. Det får konsekvenser for muligheten til å velge f.eks. skole og hjemmehjelpstjeneste.

Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet om sammenslåing. Dette har preget arbeidet i prosjektgruppen, og vi prege det spennende arbeidet videre. Jeg ser frem til fortsettelsen.

Kommentarer til denne saken