Vårt mål er at Asker skal være Norges beste kommune!

Asker kommune er attraktiv i dag. Gjennom sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker blir vi en av landets største kommuner. Vi har et fantastisk grunnlag for vekst som igjen gir investeringskraft og mulighet til å utvikle stadig bedre tjenester og tilbud til innbyggere og næringsliv.

Kvalitet og effektivitet avgjørende

Kvaliteten og effektiviteten innenfor samferdselssektoren er helt avgjørende for vår evne til å videreutvikle Asker til beste for alle. Med snart 100.000 innbyggere blir vi landets 7. største kommune. Det gir oss påvirkningskraft. Samtidig er vi plassert midt i landets største bo- og næringslivsregioner.

Asker Høyre vil jobbe hardt og målrettet mot regionale og nasjonale myndigheter for å sikre nødvendig prioritering av samferdselsinvesteringer i Asker. Dette er et samspill.

Vi vil bygge ut kapasiteten på innfartsparkeringer med umiddelbar nærhet til buss og tog. Det må være gode tilbud både for bil og sykkel.

Hurtigbåt og el-sykkel

Utslippsfrie hurtigbåter med flere avganger og flere ferjekaier vil åpne en helt ny pendlerrute for hele Indre Oslofjord-regionen. Hurtigbåttilbudet må også kobles til pendlerparkering og kollektivnettet for øvrig.

Infrastrukturen for elsykkel må forbedres og trygge rammer for syklister må prioriteres når vi utvikler veinettet i hele kommunen.

Hele RV23 (E134) mellom E18 i vest og E6 i øst må fullføres.

Køproblemene på våre viktigste gjennomgangsveier må møtes med utbedring av dagens flaskehalser.

Ser vi litt lengre fram er den nye E18 helt avgjørende. Ikke først og fremst for å gi mer rom for bilpendling, men for å gjøre jobbpendling med et mangfold av kollektivtilbud mer konkurransedyktig og effektivt enn i dag. Ny Røykenvei må samtidig bli en god intern ferdselsåre gjennom kommunen.

Ringbane

Lenger inn i framtiden tror vi på en ringbane som tar med seg hele regionen med en krysning av både Oslofjorden og Drammensfjorden for å skape det effektive og kollektivbaserte samferdselsnettet som framtidens innbyggere og næringsliv vil forlange.

Asker Høyre er klare for å gjøre tydelige prioriteringer i lokalpolitikken og samtidig være svært tydelige både regionalt og nasjonalt på hva som skal til for at innbyggere og næringsliv skal fortsette å trives, bo og vokse i landets beste kommune.

Asker Høyre prioriterer samferdsel høyt!

Vi er på etterskudd, Conradi!

Åpent brev til Hurums medlemmer i fellesnemda

Tjenestetilbudet til innbyggerne blir bedre i nye Asker kommune