Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens samferdselssatsing i Buskerud

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Buskerud er et langstrakt fylke med store og små tettsteder og med storbyutfordringer i nedre Buskerud. Det tilsier at fylket har ulike samferdselsbehov. Det er nå prioriteringene tas for hvordan fremtidige samferdselsløsningen vil bli i fylket. Det kreves at man vedtar løsninger som tåler å bli målt i fremtiden og at man evner å se hva fremtidige behov vil være.

Store planer

I Hallingdal jobbes det med å få Vegpakke Hallingdal inn i neste Nasjonal Transportplan. Sokna-Ørgenvika er et vellykket prosjekt, nå må vi ha en helhetlig plan for Ørgenvika og Gol. For næringslivet og ikke minst reiselivet er RV7 en svært viktig strekning da over 50 % av de som skal til Vestlandet kjører gjennom Hallingdal.

Derfor er det viktig å prioritere bedre vegstandard og trafikksikkerheten på denne veien. Buskerud Fylkeskommune har sammen med Vegvesenet og Hallingdal felles interesse for å få Vegpakke Hallingdal å bli prioritert i Nasjonal Transportplan.

I Ringeriksområdet vil det forhåpentligvis om få år bli ny dobbeltsporet jernbane, Ringeriksbanen, mellom Hønefoss og Oslo. Det vil korte ned reisetiden mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny vegstrekning på E16 fra Høgkastet til Hønefoss som vil være en del av utbedringen av E16 fra Sandvika til Hønefoss.

Les også. Hva gjør Stortinget nå?

Dette er en del av nasjonal transportkorridor mellom Østlandet og Vestlandet. I Hole blir det bygd ny togstasjon på Sundvollen og vil lette hverdagen for arbeidspendlere, da det vil ta 10 minutter å komme seg til Sandvika via toget.

I Kongsberg åpnes det neste år E134 Damåsen- Saggrenda. Da bygger man et overordnet vegnett for gjennomgangstrafikk og for trafikk til og fra Kongsberg. Dette er et prosjekt som ble vedtatt allerede i 2005 i Kongsberg.

I Midtfylket er ny RV 35 viktig for innbyggerne. Strekningen må bygges ut basert på behov og gjennomførte beregninger med hensyn til fremkommelighet, trafikksikkerhet, klima og miljø.

les også: To tunneler gir dobbel risiko og dobbelt så mange branner

I Drammen pågår det byggearbeid for FV 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Det er en del av sentrumsringen i Drammen og viktig bindeledd mellom sentrum i Drammen og E-18, E-134 og fylkesveg 319. Dagens gate går i to felt og skal nå bygges om til en sammenhengende firefelts gate med gode løsninger også for syklister. Ny kollektivterminal bygges på Bragernes. Den skal stå klar til høsten og vil være viktig anlegg for busstrafikken i hele Drammensregionen. Neste år vil de første elektriske bussene starte å kjøre.

Regjeringen må jobbe med Buskerud, ikke mot!

Buskerud Fylkeskommune og kommunen i Buskerud gjør nå den store jobben og det er viktig at Regjeringen jobber med oss og ikke mot våre prosjekter. I forrige Stortingsperiode lovte Statsministeren byggestart for Ringeriksbanen i 2019, men vedtok 2021 i nasjonal transportplan.

Les også: FrP sikrer videreføring av riksvei 23 til E18

Bane Nor har skapt usikkerhet med utsettelse på flere år. Vi har kun hørt vage formuleringer fra Samferdselsministeren og hvor frykten er at det ikke blir byggestart i 2021.

Arbeidet med utbyggingen av RV23 Dagslett-Linnes har vært stoppet pga kostnadsøkning. RV 23 er en viktig vei for kommune i nedre Buskerud og viktig for næringslivet med tanke på tungtransport videre øst og mot Europa.

Trafikksituasjonen på og langs eksisterende vei er også veldig bekymringsfull. Lier Kommune har tidligere denne mnd med bakgrunn i de kostnadsoverskridelser som foreligger valgt trase, Vikeralternativ, som er av de minst kostbare. Nå som Lier har fattet vedtak forventer vi at Regjeringen at opprettholder prosjektet og planlegging og oppstartstidspunkt gis høy prioritert.

Bomstasjoner

Buskerud Fylkeskommune har sammen med Øvre Eiker og Kongsberg Kommune anbefalt at den planlagte bomstasjonen på FV285 Grossvoldveien i forbindelse med E-134 Damåsen-Saggrenda ikke etableres. Vi forventer at Samferdselsdepartementet godtar politisk anbefaling fra de berørte kommunen og Fylkeskommunen.

Vi kan like godt snakke om elefanten i rommet. Bompenger. Det bygges ikke nye veier i Norge uten bompenger. Det merker nedre Buskerud nå som det forhandles om Buskerudbypakke 2. Staten har løpt fra seg ansvar når det gjelder å fullfinansiere nytt løp på E134 Strømsåstunnelen og ny Holmenbru.

Det er vondt å svelge at innbyggerne må betale bompenger for å finansiere disse to prosjektene, som dagens Regjering burde full finansiert.

Brakerøya sykehus: Vi er bekymret for veiløsninger i forbindelse med nytt sykehus. Sykehuset planlegges etablert i et område som er komplisert hva angår transportinfrastruktur.

Krysset på Brakerøya er et av de mest trafikkbelastede i området og det haster med å finne løsning hvis man skal bygge sykehus med flere tusen ansatte og pasienter fra hele Buskerud og Akershus vest.

Buskerud Fylkeskommune er med i konkurranse om smartere transport i Norge. I fremtiden er det antatt at miljøvennlige selvkjørende kjøretøy vil spille en betydelig rolle i trafikken. Buskerud Fylkeskommune har i nært samarbeid med næringsliv og kommuner laget et bidrag «SmartBusk».

Det nye sykehuset og konkurransen smartere transport gir oss en unik mulighet til å videreutvikle satsingen på autonome kjøretøysystemer og samtidig dekke fremtidige transportbehov. Løsningene skal gi gevinst for både ansatte og besøkende til sykehuset og for næringslivet i området.

Som en del av testarena vil det i tillegg til sykehuset også bli testet løsning knyttet til bruk av autonome kjøretøyer for forbindelser mellom Drammen sentrum og Spiralen. Dersom Buskerud bidrag vinner torsdag 31. mai så skrives det nye samferdselskapitler i Buskerud!

Kommentarer til denne saken