Gå til sidens hovedinnhold

Sammen for en enda bedre kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum berører over 90.000 innbyggere og 6000 ansatte. Som innstilte toppkandidater for Asker FrP har vi et brennende engasjement for å gjøre den nye storkommunen til et godt sted for alle.

Én fra hver av de tre gamle komunene

Som tre toppkandidater fra hver av de tre «gamle» kommunene, en kvinne og to menn, er vi trygge på at vår erfaring og kompetanse vil komme godt med når vi skal utvikle en ny kommune.

Dette har ikke vært gjort før, og vi er ydmyke i forhold til at vi kjenner på at vi er med på noe historisk. Og la det ikke være tvil: Vi vil stå på for at den nye kommunen skal ta innbyggerne på alvor, og at alle skal føle seg sett og hørt uansett hvor i den nye kommunen man måtte bo.

Overføring av makt til innbyggerne og reell valgfrihet er viktig for Frp. Kommunal tjenesteproduksjon skal skje med høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Brukerundersøkelser, fritt brukervalg, sammenligninger mot andre kommuner og konkurranseutsetting er viktige virkemidler vi mener den nye kommunen må benytte for å optimalisere tjenesteproduksjonen.

Som kommunepolitikere i Asker, en stor og folkerik kommune sentralt på Østlandet, vil vi jobbe for minst mulig byråkrati, effektiv utnyttelse av skattebetalernes penger, service og JA-holdning. Kommunen skal si ja til søknader fra innbyggere og næringsliv dersom den ikke har en meget god grunn til å si nei.

Poenget med sammenslåing

Samfunnet bygges nedenfra og opp. Enkeltmennesker, familier, sivilsamfunnet, frivillig sektor, organisasjonslivet og småbedriftene bygger det gode lokalsamfunnet. Dette får betydning for den tilliten og den friheten man gir enkeltmennesker, familier, foreninger og bedrifter når oppgaver skal løses.

Hovedpoenget med kommunereformen er at den skal være til fordel for innbyggerne. Skal det være noe poeng med en sammenslåing må vi få bedre tjenester og mer velferd, og ta lokaldemokratiet på alvor.

Uansett hvilke nærdemokratiske ordninger som til slutt blir innført i den nye kommunen, bør de utformes på en måte som supplerer og styrker, ikke svekker og overkjører en eksisterende og velfungerende frivillighet. Når vi skal rigge den nye kommunen må det tas hensyn til at mange områder vil være svært forskjellige fra hverandre. Det må blant annet tas hensyn til demografi, bebyggelse og næringsliv.

Vi må bygge en felles identitet

Den nye kommunen må drives og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de nåværende kommunenes unike natur- og kulturkvaliteter, tradisjoner, ressurser og utfordringer. Det skal også bygges en felles identitet. Det er noe som ikke er gjort i en fei, og dette vil stille store krav til de folkevalgte i neste kommunestyreperiode.

Vi vil være opptatt av at alle skal føle seg inkludert i dette arbeidet. Det er ikke slik at all skaperkraft sitter hos oss politikere eller hos rådmannen.

Dette er et samarbeidsprosjekt, der private, ideelle og kommersielle aktører også kan bidra. Det fratar ikke det offentlige ansvaret for at et gitt tilbud finnes, men det gjør det mulig å dele på arbeidet. Valgfrihet er et gode som vi vil være opptatt å ivareta og videreutvikle.

Økt mangfold i befolkningen må møtes med økt mangfold i tilbudet. Det blir ikke riktig å tvinge alle til å velge slik noen politikere vil.

Vi vil jobbe for å skape gode bomiljøer, gode oppvekstvilkår og trygge lokalsamfunn i hele kommunen, og med tjenestene organisert så nær innbyggerne som mulig.

Som folkevalgte for Fremskrittspartiet vil vi være opptatt av at den nye kommunen skal gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, samtidig som de skal kunne delta som aktive medspillere for å videreutvikle kommunen og det lokalsamfunnet de er en del av.

Kommentarer til denne saken