Gå til sidens hovedinnhold

Politisk organisering, nærdemokrati og innbyggertorg i Asker 2020

Artikkelen er over 2 år gammel

DEBATT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ett år har tolv folkevalgte fra de tre kommunene jobbet sammen for å lage en innstilling til fellesnemnda for nye Asker med tema politisk organisering i den sammenslåtte kommunen.

Nærdemokratiske ordninger og innbyggermedvirkning ble viet særskilt oppmerksomhet. Utvalget har innhentet kunnskap og erfaringer fra andre kommuner, fra forskning og fagmiljøer, hatt grundige diskusjoner og en åpen tilnærming.

Les også; Nye asker - er vi klare til å samarbeide om FNs bærekraftsmål?

Gode løsninger

Vi har avholdt dialogmøte med en rekke paraplyorganisasjoner og andre interessegrupper, vi har mottatt skriftlige innspill, og saken har vært på høring i de tre kommunestyrene. 21. juni avleverte utvalget sin innstilling om politisk organisering, herunder nærdemokratiske ordninger, og det er gledelig å kunne melde at det var tilnærmet konsensus om innstillingen.

Les også: Fra kartlegging og utredning til beslutning og effektuering

På tvers av partier og kommuner og ulike startpunkt har vi jobbet oss frem til det vi mener er gode løsninger.

Intensjonsavtalen sier: «Den nye kommunen skal ha stor grad av innbyggermedvirkning med gode nærdemokratiske ordninger». Mandatet som utvalget har jobbet etter presiserte også dette viktige området.

Vårt styresett er et representativt demokrati som består av folkevalgte, og et deltakende demokrati som består av ulike mennesker som deltar i samfunnsutvikling på forskjellige arenaer.

Les også: Fellesnemdas «informasjon»

Demokratiutvikling

Demokratiutvikling er å få disse forskjellige nivåene til å spille på lag og utfylle hverandre. Politikernes beslutningsgrunnlag blir bedre når innbyggere i tettsteder og lokalområder tidlig og tydelig definerer hvilke saker som er viktige for dem.

Vi får bedre beslutninger når flere folk er involvert i å skape løsninger på samfunnsutfordringer. Dette bygger mer tillit og mer legitimitet. Samfunnet bygges nedenfra - i godt samspill mellom folkevalgte, næringslivet, frivilligheten og innbyggerne.

Nærdemokratiske ordninger i en avklart struktur kan møte utfordringene i fremtiden på en bedre måte, og slik styrke lokaldemokratiet. Hensikten er å styrke dialog og samarbeid mellom politikere og lokalsamfunnene, engasjere innbyggere og lokale aktører i aktiv utvikling av samfunnet.

Nye ordninger

Vi foreslår å prøve ut to nye ordninger i samarbeid med innbyggerne i en periode på to år:

• Lokalsamfunnsutvalg er utvalg med forskjellige interessenter fra samme tettsted eller område, som skal foreslå tiltak og bidra til ønsket utvikling av sine områder

• Oppgaveutvalg er utvalg som består av interessenter innenfor enkelte temaer i kommunen (eksempelvis deler av kommuneplanen, folkehelse eller ruspolitikk), som i en tidsavgrenset periode skal foreslå løsninger på utfordringer innenfor sine interessefelt.

Les også: Å «tute med ulvene» er ingen hedersbetegnelse

Ordningene må ikke gå på bekostning av alt det gode arbeidet som allerede gjøres av aktørene i lokalsamfunnene, men bidra til samordning og kanskje bedre samarbeid mot noen lokale felles mål. Derfor har vi bedt om en kartlegging av frivilligheten i de tre kommunene.

De nærdemokratiske ordningene må heller ikke gå på bekostning av de demokratiske styringsprinsippene, som blant annet er regulert i kommuneloven. Vi foreslår følgeforskning for å sikre gode evalueringer og beslutningsgrunnlag for etablering av mer permanente ordninger.

I neste fase vil utforming av lokalsamfunnsutvalg gjøres i nært samarbeid med lokalsamfunnene/innbyggerne gjennom brede medvirkningsprosesser.

Les også: Nye Asker - Informasjonstorget vet ingen ting

Innbyggertorg

I Asker skal innbyggere, frivillighet, private aktører og kommune samarbeide på nye måter. For å få til dette trenger vi gode møteplasser. Det skal etableres «innbyggertorg» godt spredt over hele den nye kommunen.

Et innbyggertorg kan romme mange former for aktiviteter som skapes av innbyggere, kommunen og lokale aktører. Innbyggertorgene blir også viktige arenaer for de nærdemokratiske ordningene.

Vi ser frem til videre prosesser sammen med innbyggere, frivillighet og andre aktører i lokalsamfunnene! Allerede stort engasjement gir et godt grunnlag for videre utvikling.

Utvalget har oppfordret fellesnemnda om å ha en plan for ytterligere medvirkning fra innbyggerne i det videre arbeidet fremover, og vi vet at denne oppfordringen blir imøtekommet.

Kommentarer til denne saken