Jeg har registrert at både Høyres gruppeleder Håvard Vestgren og Venstres gruppeleder Rebekka Borsch allerede har varslet at for dem vil en sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker være det beste. Jeg får håpe at de har et noe mer objektivt syn på dette i de forhandlinger som nå skal føres med de andre kommunene.

Grunnen til at jeg mener det er at noen helt sentrale problemstillinger etter mitt syn er problematiske for Røyken.

I debatten har både Høyre og Venstre brukt kommunikasjon og kollektivtrafikk , samt videregående skoler, som argument for sammenslåing med de andre kommunene - spesielt Asker. Det er bare det at disse spørsmål ikke vil bli tillagt kommunene i en ny struktur. Disse oppgavene vil ligge i de nye regionene.

På et seminar med de involverte kommunene ble det sagt veldig klart at kommunene også i fremtid skulle ha de samme oppgaver som i dag , mens regionene kunne få nye oppgaver delegert fra staten . Så drømmen om en stor kommune i konkurranse med de foreslåtte ti regioner er lagt dø av regjeringen.

Spørsmålet for Røyken og dens innbyggere blir da. Vil tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg, oppvekst, arealforvaltning av kystsone, landbruk og utmark bli bedre ivaretatt når makten reelt flyttes til et nytt kommunestyre hvor Asker i kraft av innbyggerantallet vil få stor for ikke å si avgjørende innflytelse på utviklingen i Røyken.

Derfor bli folkestyre og arealforvaltning de viktigste områdene å drøfte i de kommende prosesser.

Røyken Arbeiderparti har så langt ikke sett noe som skulle tilsi at en kommune hvor Asker er med skulle gjøre livet lettere på Hurumhalvøya. Derimot ser vi det som helt naturlig å samhandle med Hurum om en kommunesammenslåing med dem. Noe som har blitt torpedert av Høyre i Røyken ved et par anledninger.

Derfor mener vi at Røyken og Hurums utfordringer på kommunikasjon og samferdsel ligger i en god regionreform , da opphevelse av dagens kommunegrenser ikke løser disse helt sentrale utfordringer for Hurumhalvøya , men kan påføre nye utfordringer i forvaltningen av bl. annet strandsonevern.

Til tross for dette vil vi være med på de videre forhandlinger, dog med et kritisk blikk.

Kommunereformen , slik den kjøres, er et Høyreprosjekt hvor motivene kan være helt andre enn de som er markedsført. Høyre har aldri vært tilhenger av en sterk offentlig sektor. Vil en privatisering av kommunal tjenesteproduksjon være det neste?

Børre Pettersen
Gruppeleder Arbeiderpartiet