Denne artiklenes hovedpoeng er at den norske velferdsmodellen er under alvorlig press. Dette kan motvirkes med mer frivillighet med mindre offentlig støtte.

Kommunal støtte til Hurum Turistforening 

Om drift av løypemaskin

En historie: Hurum Turistforening fikk nettopp, i løpet av en ukes tid, inn ca. 0,5 million kroner fra mange lokale givere for å sikre fortsatt drift av en løypemaskin. Den fikk et snilt lån av kommunen til å betale «et uventet momskrav» knyttet til maskinen på 0,5 mnok. Kommunen avslo å gi ytterligere driftsstøtte.

Den mindre gode siden ved historien først:

Turistforeningen investerte 1,7 mill kroner i en løypemaskin uten å sette seg inn i momsbestemmelsene for deretter å løpe til kommunen for at den skulle ta regningene.

Slik overlater Ap og H problemet til deg og meg - å sikre gode skispor til vinteren 

Så to gode sider:

- Hurum Kommune hjalp Turistforeningen til å komme ut av det uføre den selv hadde bragt seg opp i (momskravet) på en måte som ikke medfører at regningen ble sendt til skattebetalerne.

- Og et Facebook-drevet initiativ mobiliserte bedrifter, andre foreninger og mange privatpersoner til å gi 0,5 millioner kroner for å sikre driften av maskinen. «Enorm giverglede» skriver Røyken og Hurum Avis.

Altså: Det blir godt preparerte skiløyper til huringene til vinteren, og sikkert også i årene som kommer, på grunn av mer frivillighet med mindre offentlig støtte.

Kommunal støtte til Hurum Turistforening 

Forventninger til nye Asker

Det skapes helt gale forventninger til Nye Asker når Tom Granli (FrP/Hurum, tidl. parti mot offentlige skatter og avgifter) sier: «Vi er nødt til å harmonisere bidragene (til skiløyper) kommune i mellom». Underforstått: Hurum som kanskje får forholdsmessig minst, skal reguleres opp. - Kanskje mer nærliggende at de som får mest reguleres ned.

Frivilligheten dreier seg om store tall. – Verdiskapingen er beregnet til 125.5 milliarder kroner frivillig arbeide inkludert. Fra 1997 til 2013 økte andelen offentlig pengestøtte fra 9% til 22%. Egengenererte inntekter gikk tilbake fra 77 til 63 prosent. - Private bidrag uendret.

Frivilligheten gjør seg med andre ord mer og mer avhengig av offentlig støtte.

"I kveld bør kommunestyret i Hurum bidra til en løsning" 

Kommuneregnskap inneholder ingen post for kostnader til frivillige formål. – Min egen høyst diskutable beregning anslår Nye Askers kommunale støtte til frivillighet til 170 millioner krone; sannsynligvis stigende. (Forutsetninger: at det også gjelder for frivillighet at kommuner bærer 1/3 av landets totale utgifter, og at Nye Askers befolkningsandel på 1,76% også gjelder for frivillighet.)

Press på velferdsmodellen

Velferdsmodellen vår er under kraftig press og mye verre vil det bli. Når stadig færre betaler penger inn og stadig flere tar penger ut av felleskassen må det prioriteres stadig skarpere i offentlige budsjetter. Frivilligheten står på sikt laglig til for hugg; så også i Nye Asker.

Håndteringen av løypemaskinen i Hurum er et lysende eksempel på at det er mulig med mer frivillighet med mindre offentlig støtte.

85 millioner kroner mer årlig til grunnpilarene i velferdsmodellen - oppvekst, omsorg og infrastruktur – kan bli resultatet hvis støtten til frivillighet gradvis reduseres til det halve.

Dette er gjennomførbart hvis

• frivilligheten (i.e. foreninger, lag, vel mm) bedre synliggjør sin nytteverdi slik at det motiverer for mer frivillighet, også økonomisk.

• politikerne har mot til å si nei til å støtte alle gode formål og prioriter formål som reduserer «utenforskap».

• og sist, men ikke minst, at hver og en av oss tar et større personlig ansvar, også økonomisk, på områder innen frivilligheten som engasjerer oss.

Da vil det bli flere skiløyper, mer musikk og sang, lek og idrett, hjelp og støtte i Nye Asker enn i summen av de tre i dag til tross for reduserte offentlige bidrag.

Ja takk. Begge deler.