Røyken og Hurums Avis har de siste dagene brukt flere sider med spalteplass på en såkalt konflikt mellom Høyre og Fremskrittspartiet i Hurum.

Les også: Høy temperatur mellom Høyre og Frp

Planutvalgets leder, Trond Røed (FrP), har fått lov til å fremme en rekke ubegrunnede påstander og beskyldninger i avisen med bakgrunn i at han ikke likte to spørsmål som undertegnede sendte inn i forkant av planutvalgets møte 22. august.

Spørsmålene ble sendt til rådmann og planutvalg

Spørsmålene ble for øvrig sendt på epost kun til dem som skulle behandle henvendelsen, nemlig rådmannen og planutvalgets medlemmer, ikke til en mengde mennesker som Røed ukorrekt påstår.

Spørsmålene som ble stilt var følgende;

-Hvilke fullmakter har leder av planutvalget i kraft av sitt verv?

-Hvilke politiske styringssignaler har leder gitt til rådmannen på vegne av planutvalget?

Styringssignaler til rådmannen

Dispensasjonsøknaden fra Statkraft, som ble behandlet i sommer, ble nevnt i denne sammenhengen for å begrunne mine spørsmål. Det var nemlig i forbindelse med behandlingen av denne at det kom signaler til meg om at Røed hadde gitt styringssignaler til rådmannen som jeg vurderte kunne være politisk førende.

Hurum Høyre eller undertegnede har aldri uttrykt noe annet enn at saker av prinsippiell karakter skal behandles politisk. Dette gjelder for Statkraft som for alle andre plan- og byggesaker og i alle andre saker som kommunen skal behandle.

Les også: Kritiseres for å kreve at alle Statkraft-dispensasjoner må behandles politisk

Beskyldninger som har kommet om det motsatte er derfor rene påstander uten rot i virkeligheten.

Jeg var ikke ute etter en diskusjon om dispensasjonene til Silva Green Fuel, men etter en drøfting om hvordan utvalgsleder burde forankre signaler til rådmannen gjennom en prosess og informasjon i utvalget.

Les også: Sender Statkraft-klager videre til fylkesmannen

Det er en kjensgjerning at utvalgsleder Trond Røed ikke lenger er del av et politisk samarbeidsflertall i Hurum. Det er et faktum at det per i dag er Høyre og Arbeiderpartiet som samarbeider om å finne de gode løsningene i Hurum. Dette skjer fra sak til sak og med respekt og tillit til hverandre.

Trond Røed må også ta dette innover seg og forvalte sin lederposisjon med mer inkludering og forankring i det utvalget han styrer.

Ingen demokratisk prosess

Måten planutvalgsleder Trond Røed håndterte min henvendelse på er sterkt kritikkverdig, med saksbehandling i pressen og urimelige beskyldninger. Håndteringen i møtet var også under enhver kritikk og ærlig talt litt skremmende.

Det var veldig ubehagelig at Røed i kraft av sin rolle som leder aktivt tok i bruk en rekke hersketeknikker. Han forsøkte å forhindre meg i å komme til orde, gav meg en offentlig skjennepreken for å ha stilt disse spørsmålene og aggressivt forsøkte å stirre meg i senk underveis i møtet.

Dette var ingen demokratisk prosess og jeg fikk heller ikke svar på de spørsmålene jeg hadde stilt.