Husebykollen er et flott naturområde som ligger innenfor Filtvet i Hurum kommune. Åsen er et geologisk fenomen, skapt for rundt 200 mill år siden da den var en vulkan.

Det har antagelig gått under «radaren» for de fleste, men Hurum kommune la i 2015 forholdene til rette for at «halve» Husebykollen skal sprenges i biter, knuses og kjøres bort.

Fra LNF til næring

Dette store og absurde naturinngrepet er gjort mulig ved at kommunen i kommuneplanen fra 2015 gjorde vedtak om at et 179 mål stort område som var definert for landbruk-, natur- og friluftsaktiviteter (LNF-område), omgjøres til næringsområde.

Les også: Hyttenaboer vil at pukkverket stenger

Hensikten? Jo, å sørge for at Juve – som driver steinbrudd og pukkverk (Hurum Pukk AS) på østsiden av kollen – fikk godkjennelse for at de hadde sprengt utenfor tillatt område. Samtidig ble det åpnet for at steinbruddet kan utvides flerfoldige ganger og ødelegge landskapet og geologien for alltid.

Ingen nabovarsel

Husebykollen Hytteeierforening har fulgt prosessen tett siden det ved nærmest en tilfeldighet ble oppdaget hva kommunen vedtok i 2015 – og da uten å følge loven som sier at naboer skal informeres og få anledning til å uttale seg.

Les også: Må lage støyplan for pukkverk

Hurum kommune har nå en prosess gående for å oppdatere kommuneplanens arealdel, en «begrenset rullering». Prosessen har nå, ifølge kommunen, kommet så langt at hva som skal oppdateres, vil bli bestemt av Formannskapet 10. oktober. Vedtaket her blir styrende for hva Kommunestyret i siste instans kommer til å vedta senere i høst. Det er altså nå siste sjanse til å stoppe vandaliseringen av området.

Les også: Hytteeiere jubler - Juve Pukkverk må ta støyhensyn

Hytteeierforeningen har søkt opp dokumenter som viser at saksgrunnlaget i 2015 på sentrale punkter svikter, og at kommunen derfor ikke hadde godt nok kunnskapsgrunnlag for vedtaket. Dette har foreningen grundig dokumentert i et formelt innspill til rulleringen.

Naturmangfold og kulturminner fra 1700-tallet

Det er de såkalte konsekvensutredninger som kommunen går god for som foreningen er kritisk til. For hvordan kan de ha seg at sprengning og masseuttak ikke vil ha konsekvenser for landskapet, når en halv ås sprenges bort? Når Miljødirektoratets Naturbase forteller at området inneholder rødlistet vegetasjon, hvordan kan det da aksepteres at et steinbrudd ikke vil ha konsekvenser for naturmangfold?

Det er også kulturminner fra 1700-tallet i form av røyser, veier og innslag fra gruvedrift på området, men det er «bortforklart» med at konsekvensene av å ødelegge minnene er null. På toppen av det hele, er konsekvensene for nærmiljø, grønn struktur og friluftsliv vurdert til null, på tross av at området ligger kloss inntil et hytteområde med et nett av naturstier, delvis i gamle steinsatte kjerreveier.

At området som skal sprenges bort skjærer over adkomstveien til flere av hyttene, bryr ikke kommunen seg om, ei heller at det vil bli et stygt sår i det vakre landskapet, synlig fra fjord og luft.

Støy og støv

Det er også merkverdig at støy og støv fra et steinbrudd og pukkverk blir vurdert til å ikke ha konsekvenser for hverken noen eller noe.

Siden saken ikke var godt nok opplyst slik at kommunestyret i 2015 fattet vedtak på sviktende grunnlag om å åpne for steinbrudd i et stort LNF-område, har Hytteeierforeningen i flere runder bedt om at området tilbakeføres til LNF-formål.

Formannsskapet bør derfor beslutte at Husebykollen blir tatt med i den forestående rulleringen, og at kommunen retter opp det feilaktige vedtaket som ble gjort i 2015.

Kjell Sollund, Styreleder Husebykollen Hytteeierforening