Da redaktøren av herværende lokalavis åpenbart ikke fant noen han kunne sende for å dekke møtet i Hurum kommunestyre 16. oktober, vil undertegnede påta seg å skrive en rapport fra samme møte.

I og med at undertegnede også er representant i Hurum kommunestyre, vil spørsmål om journalistisk objektivitet utvilsomt bli påpekt.

Tre saker

Det var spesielt tre saker det var debatt om: Reguleringsplanen for Filtvet gård, økonomi- og handlingsplanen, og prosjekt Sætre sentrum.

Det er fremmet en reguleringsplan for Filtvet gård, som etter å ha vært i planutvalget, nå skulle opp til sluttbehandling. Representanten fra SV (undertegnede) mente at en småbåthavn med plass til 70 båter burde tas ut av planen, da denne var i strid med intensjonene i Strandloven, og i strid med nasjonale føringer for forvaltning av strandsonen i Oslofjorden.

Mengden av inngrep går på bekostning av naturvern og allmenhetens interesser. I debatten kom det fram at noen synes nedbygd og privatisert natur er bedre enn intakt natur, mens andre mente det motsatte. Sistnevnte gruppe bestod av tre fra Venstre, en fra MDG, to uavhengige og en fra SV.

Utbygging i sentrum resulterer i millionsprekk for kommunen 

Hurum går mot et gedigent underskudd

Hver fjerde måned legges det fram en rapport for kommunestyret om hvordan økonomien har utviklet seg, og i hvilken grad de vedtatte målene for kommunens levering av samfunnstjenester har utviklet seg.

Takket være iherdig innsats fra de ansatte går det ganske bra, men det er bekymringsfullt at kommunen går mot et gedigent underskudd på over 16 millioner kroner etter 8 måneders drift, hvorav sektoren helse- og omsorgstjenester står for 11,5 millioner. Slumsete økonomistyring? Neppe.

Hurum kommune har over lang hatt budsjetter på området som ligger betydelig under landsgjennomsnittet. Det blir slitasje på de ansatte, og høyt sykefravær er prisen som må betales. Hullene tettes ved hjelp av innleide vikarer fra byråer.

Underbudsjettering fører til større utgifter, og så har en det gående. De fleste kommunene i Norge har eiendomsskatt, som neppe er en valgvinner, bortsett fra i Oslo, og en kommuneøkonomi som holder på å forlise er resultatet.

Det ble vedtatt et forslag fra Gunn-Torill Homme Mathiesen om å se på «ytterligere rekrutteringstiltak for å få flere sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunen samt hvordan få de til å bli værende...»

Et prisverdig forslag, men i lys av tom kommunekasse ser jeg noen utfordringer ved gjennomføringen.

Sætre sentrum

Under behandlingen av «Prosjekt Sætre sentrum» fikk Sætre gård 65 000 kroner til dekning av merkostnader i forbindelse med «antatte skader fra prosjektet» etter forslag fra Heidi Sorknes, som var 40 000 mer enn det var innstilt på.

Ber om penger fra kommunen i frykt for en kald vinter 

Hva skyldes denne rausheten, kan man undres. Svaret ligger i at beløpet belastes prosjekt Sætre sentrum. Man håper at man går i 0 når regnskapets time kommer.

Kommunen tar regningen for foreningen 

Så var det en sak om kommunen skulle investere i drift av et anlegg som skulle sørge for tørre fortau om vinteren, og skøytebane på «torget». Det ble fremført gode argumenter både for og i mot.

Helge Haugen fremmet et forslag om å utsette saken slik at man kunne få belyst saken bedre, spesielt opp mot den nylig vedtatte Klima- og energiplanen. Forslaget ble nedstemt mot stemmene fra FrP, Venstre, KrF, MDG, SV og Uavhengige. Argumentet mot utsettelse var at det kunne føre til at leiligheter ikke kunne bli ferdigstilt til jul, som forutsatt.

Slik går nu dagan i kommunestyret. - Enn så lenge den viktigste arenaen for lokaldemokratiet.