Forslag til endringer av kommuneplanen for Hurum har nettopp ligget ute til offentlig høring. Ett av forslagene i planen er å regulere inn et område for næringsutvikling med muligheten for et landbasert akvakulturanlegg på søndre Hurum.

Plasseringen ble drøftet grundig

Vi politikere er klar over forslaget som ligger i planen og oppmerksomme på problemstillingene rundt lokalisering. Kommuneplanutvalget ble gjort oppmerksom på spørsmålet om fiskeoppdrett da planen ble behandlet i utvalget. Plasseringen og mulige konsekvenser ble drøftet grundig.

Les også: Planlegging av fiskeoppdrett på ville veier

Men da vi ventet på en rapport om akvakultur, ble utvalget enige om å sende kommuneplanen på høring med dette vedtaket:
"Rådmannen gis myndighet til å innarbeide næringsareal ved Tofte/Filtvet dersom en næringsutvikling med akvakultur på land anbefales i egen fagrapport."

Les også: Kommunen lover bedre utredning av fiskeoppdrettsanlegget

Mange tilbakemeldinger

Det har kommet mange kommentarer til forslaget om akvakulturanlegget til kommunen og direkte til oss politikere. De fleste er positive til næringen, men har kommentert lokaliseringen og viser til at dette er et område med natur-, miljø- og friluftsinteresser.

Les også: Naturvernforbundet går hardt ut mot Statskog sine planer om stort fiskeoppdrettsanlegg

Fagrapporten som kom i desember konkluderer med at en tilrettelegging for akvakultur kan være interessant for Hurum. Videre er det vurdert 4 lokaliteter:
Sagene (Hurum fabrikker), Tofte (Statkraft/Sødra Cells industriområde), Halvorshavn på Filtvet og Delåsen (Statskog/Knive laks).

Høyre vil vurdere planen på nytt

Kommuneplanutvalget vil få alle innspill til kommuneplanen tilbake før den endelige planen vedtas. Høyre vil da vurdere saken på nytt på bakgrunn av alle innspill og rapporten som har kommet inn.

Jeg kan ikke nå forskuttere hva Høyre eller de andre politikerne vil konkludere med, siden dette nå skal diskuteres på nytt. Men jeg kan love at vi skal sette oss grundig inn i saken, rapporten og alle innspill som er sendt inn før endelig avgjørelse tas.