Tirsdag 3. november kommer saken om bosetting av flyktninger opp i Formannskapet i Hurum. Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) har anmodet Hurum kommune om å bosette 32 personer i 2017, 30 personer i 2018 og 30 personer i 2019. Rådmannens forslag er å delvis imøtekomme anmodningen fra IMDI. Med «delvis» menes det at familiegjenforeninger skal inngå i det totale antallet det anmodes om. Dette er uvanlig, fordi familiegjenforeninger som regel kommer i tillegg til det antallet flyktninger som blir bosatt. Når IMDI anmoder om et bestemt antall bosettinger, anmodes det som regel om å bosette personer som har søkt asyl og fått beskyttelse i riket.

I dag sitter det godt over 5000 personer i norske mottak og venter på bosetting. Det er ikke uvanlig at disse personene kan vente opp til 2 år på å flytte til en kommune. Det betyr at integreringen blir satt på vent, og at marginalisering kan få rotfeste. Dette er spesielt dramatisk for barnefamilier. I mottakene er det generelt svært lav bostandard og beboere lever langt under fattigdomsgrensen i hele venteperioden. Situasjonen vil helt klart forverres for disse personene i tiden som kommer, siden ankomstene til Norge øker dramatisk. Det kan også se ut som at Regjeringen vil komme til å redusere økonomisk støtte med hele 20 prosent til personer som bor i mottak og venter på bosetting. I tillegg vil Regjeringen stramme inn retten til familiegjenforening.

Hurum Venstre er derfor enig med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum i at kommunene nå må ta ansvar for å få til en raskere bosetting. Vi er også enig med leder for Kristelig Folkeparti Knut Arild Hereide som mener at vi må føre en sosial og ansvarlig politikk som tar vare på alle som har et beskyttelsesbehov. Venstre utfordrer særlig Sp og Krf til å stemme for IMDIs anmodning og på den måten bidra til et flertall i kommunestyret sammen med opposisjonspartiene.

Arne Adolfsen

Hurum Venstre