Spørsmålene til «de som bestemmer» i Hurum kommune står fortsatt ubesvart

Marka: Marka i de fleste godt fungerende kommuner representerer det viktigste arealet med hensyn til å sikre majoritetens folkehelse igjennom naturopplevelser, idrettsaktiviteter, rekreasjon og friluftslivsaktiviteter.

Marka: Marka i de fleste godt fungerende kommuner representerer det viktigste arealet med hensyn til å sikre majoritetens folkehelse igjennom naturopplevelser, idrettsaktiviteter, rekreasjon og friluftslivsaktiviteter.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Tom Roger Granli forsøker i Røyken og Hurum avis den 26. april å besvare spørsmålene jeg tidligere har stilt til «de som bestemmer» i Hurum kommune. Før jeg startet å lese svaret fra Granli, som tilsynelatende fungerer som 1. varamedlem i kommunestyret i Hurum, så hadde jeg en positiv forventning om et svar basert på objektive faktaopplysninger, nøkterne analyser av sistnevnte, samt hvordan disse analysene hadde ledet frem til en gjennomtenkt og fremsynt lokalpolitisk beslutning vedrørende bruken av Hurummarka.

Les også: Støy i marka. Svar til Kristian Marki

Forventninger

Andre forventninger kunne jeg vanskelig ha hatt, siden «Marka» i de fleste godt fungerende kommuner representerer det viktigste arealet med hensyn til å sikre majoritetens folkehelse igjennom naturopplevelser, idrettsaktiviteter, rekreasjon, og friluftslivsaktiviteter. Men jeg kan ikke helt se at nevnte svar fra Granli tilfredsstilte mine positive forventninger. Det jeg hovedsakelig fikk ut av svaret var synsing, personlige preferanser, og egenerfaringer.

Derfor står i realiteten spørsmålene jeg stilte til «de som bestemmer» i Hurum kommune fortsatt ubesvart. Vel og merke for de som fortsatt er nysgjerrige på hva slags bredt og relevant faktagrunnlag de folkevalgte kommunepolitikerne med forvaltningsansvar har innhentet og behandlet FØR de stemte over et forslag som omhandler noe så viktige som bruken av «Marka» vår.

Men selv om svaret fra Granli var noe skuffende i forhold til de positive forventningene jeg hadde vedrørende lokalpolitiske beslutningsprosesser, så har jeg fortsatt en forhåpning om at en eller flere folkevalgte lokalpolitikere besvarer spørsmålene i mitt forrige leserbrev. Gjerne sånn noenlunde innenfor de rammene man kan forvente fra folkevalgte som deltar i den offentlige samfunnsdebatten. Jeg gjentar derfor noen av spørsmålene jeg stilte i mitt forrige leserbrev. Inkluderer også i kursiv noen opplysninger som muligens kan være til hjelp for å besvare spørsmålene.

Skytetrening

Hvorfor skal vi i Hurummarka ha så mye skytetrening som det allerede foregår her i dag? Jmf. tilgjengelige opplysninger på relevante internettsider, så er det sentralt i Hurummarka allerede tillatt med opptil 28 timer skytetrening per uke fordelt utover 5 dager i uka (inkludert lørdag). Hvorfor skal vi muligens ha enda mer skytetrening i Hurummarka? I referatet fra «Innspillsmøte om Avgrunnsdalen 21.9.15.» kan man lese at det er krefter som f.eks. ønsker tillatelse til 12 timer skyting 6 dager i uka i Avgrunnsdalen.

Dette tilsvarer 72 timer i uka, noe som igjen tilsvarer ca. 3600 (tre tusen og seks hundre) timer i året når to helligdagsuker er fratrukket. Avgrunnsdalen er tilsynelatende en lokalitet som ligger nærmere senteret til Hurummarka enn f.eks. det Røskestad og Fuglemyr skyteanlegg gjør. Skyteretningene på Røskestad og Fuglemyr er relativt vekk i fra senteret til Hurummarka. Skyteretningen i Avgrunnsdalen vil være relativt sett rett mot senteret i Hurummarka (også relativt rett mot turistforeningens Stikkvannshytta).

Avgrunnsdalen ligger ca. 800m fra midten til Langvann sin nord-sør akse. Langvann med sine tilliggende naturreservater er det midterste vannet i Rødvann-Langvann-Røskestadvann vassdraget. Bortsett fra at dette kanskje er det viktigste vassdraget på Hurum ift. mange av aktivitetene nevnt under, så går også kommunens kanskje viktigste løypenettverket for langrenn, sykkel, gange, løping etc. langs dette vassdraget – tidvis helt inntil.

Grønn ifrastruktur

Om man anser at Hurummarka sin grønne infrastruktur er innkapslet av rv. 281 samt rv. 23, så er dette arealet ca. 14 km på det lengste nord-sør og ca. 8 km på det lengste øst-vest. Avgrunnsdalen ligger ca. 2,7 km fra senteret til sistnevnte areal. Med andre ord relativt sentralt i kommunens kanskje viktigste grønne infrastruktur.

EU sitt Europeiske Miljøråd: Grønn infrastruktur tilbyr attraktive løsninger for miljømessige, sosiale og økonomiske problemer, og må derfor integreres fullt ut over ulike politikkområder.

Nytt spørsmål til de som bestemmer i Hurum kommune: Har de som «bestemmer i kommunen» utført tilstrekkelige undersøkelser for å se om Fuglemyr skyteanlegg kan inkludere alle skyteaktiviteter samtidig? Og kan dette potensielt redusere antall timer det er tillatt å skyte relativt sentralt i Hurummarka? I forhold til antall timer det da kan bli tillatt med støyaktiviteter sentralt i Hurummarka, så vil forhåpentligvis de bredere samfunnsmessige hensynene veie tyngst.

Hvor mange i lokalbefolkningen setter pris på motorsport og/eller skytetrening i Hurummarka?

En spørsmålstilling som ikke bare omhandler hvor mange som setter pris på motorsport- og skytetrening, men også lokaliteten til slik aktivitet.

Friluftsaktiviteter

Hvor mange i lokalbefolkningen setter pris på f.eks. sopplukking, hestesport, hundesport, utendørs skoleundervisning, leirskole, fotografering, gange, sportsfiske, bærplukking, orientering, løping, sykling, kajakk, bading, kanopadling, teltturer, eller langrenn i Hurummarka? Og hva slags ønsker har denne gruppen for Hurummarka når det kommer til støy fra skytetrening og motorsport?

Forskningsprosjektet Nærtur, ledet av NINA i samarbeide med NMBU og NTNU viser at om folk kunne velge, så hadde nærmere 90 % foretrukket å legge turen til naturområder. Dette stemmer godt med en rekke andre studier som viser at bortimot 70 % oppgir at de går på tur i skog og mark minst en gang per måned.

Det viktigste «idrettsanlegget» for fysisk aktivitet var turstier og turløyper som ble brukt av ca. 35% av de spurte minst en gang per uke. I natur finner vi hvile fra mange og til tider svært påtrengende inntrykk.

Folkehelseinstituttet: Søvnforstyrringar bidreg mest til sjukdomsbyrda i befolkninga som følge av støy…. God og heilskapleg arealplanlegging kan førebygge støyplager…. Vidare er det viktig at grøn infrastruktur blir bevart for å gi moglegheit til restitusjon i nærmiljøet.

Miljødirektoratet: Antall personer som er utsatt for støy i Norge, har økt med 225.000 siden 1999…. Samtidig er det fortsatt behov for flere tiltak for å nå det nasjonale målet om ti prosent reduksjon i støyplage innen 2020.

Støyforeningen: Stadig bedre dokumentert at vedvarende støy skader helsen… Det er relativt bred enighet om at støyen utøver sin effekt på mennesker vesentlig ved å virke som en stressfaktor…. Et gitt støynivå er mer sjenerende i et for øvrig stille område enn i et område der det er en viss bakgrunnsstøy….

Støypåvirkning mens man arbeider vil som regel oppleves mindre sjenerende enn støypåvirkning i fritiden. Hvis de som bestemmer i kommunen mener vi bør prioritere skytetrening og motorsport i Hurummarka, er da denne beslutningen godt forankret i flertallet i lokalbefolkningen? Jeg har problemer med å finne hvor denne spørsmålsstillingen er godt nok imøtesett ut i fra hva jeg kan lese i dokumentene «A-sak, Fremtidig bruk av Avgrunnsdalen 8.3.16.» og «saksprotokoll i formannskapet 15.3.16. PS 13/16.»

Støy

Dette er kanskje bemerkelsesverdig, siden «Marka» representerer i de fleste godt fungerende kommuner det viktigste arealet med hensyn til å sikre majoritetens folkehelse igjennom naturopplevelser, idrettsaktiviteter, rekreasjon, og friluftslivsaktiviteter. Selv om Fylkesmannens undersøkelser tilsier at støy fra skytetrening og motorsport i Hurummarka ikke er «farlig» for omgivelsene, vil da i så fall en slik konklusjon si det samme som at støyen ikke gjør det utrivelig for alle de andre som bedriver stillferdige helsefremmende aktiviteter i Hurummarka?

Hvis en «ikke farlig støy» konklusjon allikevel betyr støy som de fleste opplever som ubehagelig: Bærer denne støyen fem hundre, tusen, to tusen, tre tusen, eller enda flere meter unna skytetrening eller motorsport? Svarene på disse spørsmålene bør sannsynligvis basere seg på resultatene fra pålitelige undersøkelser, og som utføres av et upartisk organ, samt at det kan være hensiktsmessig å vurdere resultatene i lys av annen relevant informasjon – for eksempel den overnevnte.

Hvis noen politikere har problemer med å finne frem til mitt første leserbrev hvor alle tidligere stilte spørsmål befinner seg, så kan jeg opplyse om at jeg sendte dette leserbrevet også til postmottak@hurum.kommune.no den 26. mars 2016 med adressat kommunestyret samt formannskapet.

Ser fortsatt frem til svar.

Med vennlig hilsen

Kristian Marki

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags