Kommunestyret i Asker behandlet i sitt møte 15. desember den årlige anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av flyktninger, og vedtok å bosette 57 flyktninger i 2021.

Dette i strid med ordfører Lene Conradis løfter fra september hvor hun i et svar på spørsmål fra undertegnede og SV om mottak av barn og barnefamilier fra Moria-leiren, bebudet at Asker i en ekstraordinær situasjon bør kunne bosette opp mot 160 personer på ett år.

SV, MDG og Rødt fulgte under behandlingen av anmodningen fra IMDI opp ordførers bebudede antall fra september, og foreslo et nytt punkt om at Asker kommune i tillegg til de 57 stiller seg til disposisjon for å bosette inntil 100 flyktninger fra Moria-leiren.

Det er derfor oppsiktsvekkende at ordfører og Høyre - og for så vidt også resten av posisjonen i tillegg til Arbeiderpartiet - stemte imot tidligere uttalelser og det tidligere bebudede antall flyktninger kommunen i en ekstraordinær situasjon kan bosette.

Asker kommune har tradisjon for å stille opp i nasjonale dugnader under internasjonale humanitære kriser, som medfører mottak og bosetting av flyktninger, noe også ordfører påpekte i sitt svar.

Slik SV ser det, gjør ordfører og Høyre i Asker nå det samme som moderpartiet og regjeringen gjør nasjonalt. De tar midt i en global pandemi ikke sin del av ansvaret for å avhjelpe den ubegripelige nød og fortvilelse som utspiller seg i den nye og enda mer provisoriske Moria-leiren. Et helvete på jord.

Både Asker og Norge kan bedre.