I møte i hovedutvalg for samfunnstjenester 2. desember behandlet vi sak om harmonisering og likebehandling ved kommunens to gjenvinningsstasjoner. Fra 1. januar 2020 og fram til nå har dette vært håndtert ulikt i Asker nord og Asker sør. På Yggeset har man hatt brukerbetaling, mens man på Follestad ikke har hatt dette. Det er ikke ensbetydende med at det har vært gratis på Follestad. Ingenting er gratis. Kostnadene skal uansett dekkes, og dette har derfor vært tatt inn gjennom renovasjonsgebyret. Hvilket betyr at alle innbyggere i Asker har betalt for gratis levering på Follestad, samtidig som innbyggere som har levert på Yggeset har betalt egenandel.

Vi ser at artiklene publisert i RHA om denne saken har skapt stort engasjement hos mange lesere. Vi har derfor behov for å forklare bakgrunnen for at flertallet i hovedutvalget, bestående av Høyre, Venstre og Senterpartiet fattet vedtak om å innføre brukerbetaling på Follestad. Beslutningen ble tatt basert på et godt saksframlegg som presenterte et faktagrunnlag som gir god bakgrunn for beslutningen.

Om vi skulle opprettholdt «gratis» levering på Follestad, måtte vi også ha innført dette på Yggeset. Noe som ville medført at renovasjonsgebyret måtte økes for alle.

Det er et viktig prinsipp at forurenser skal betale. Derfor tilrettelegges det nå for at husholdningene på sikt også skal betale renovasjonsgebyr ut ifra mengde avfall som kastes i renovasjonsbeholderne hjemme. Dette prinsippet må derfor også gjenspeiles i ordningene ved gjenvinningsstasjonene våre.

En egenandel på 60 kr for å levere inntil 150 kg avfall vil redusere renovasjonsgebyret for hver husholdning i hele Asker med ca. 160 kr. Det vil fremdeles være slik at avfallstyper som blant annet impregnert trevirke, elektronikk, hageavfall, batterier og annet farlig avfall skal være gratis å levere.

Vi har valgt å lytte til innbyggerne våre i denne saken. Elever ved Røyken videregående skole har gjennomført en brukerundersøkelse på vegne av kommunen. Den viser at kun 14 prosent ønsker en løsning helt uten egenandel med en økt renovasjonsavgift, mens 47 prosent ønsker en egenandel mot en reduksjon i renovasjonsgebyret. Hele 80 prosent av de spurte er enig i forurenser betaler prinsippet. Utvalgets innstilling i saken gjenspeiler dermed den allmenne oppfatningen hos innbyggerne i Asker.

Mange er bekymret for at innføring av egenandel vil medføre mer forsøpling langs veier og i naturen. Faktum er at det ikke er mer forsøpling i Asker nord, hvor det er og har vært egenandel, enn i Asker sør, hvor det ikke har vært egenandel. Vi velger å ha tillit til våre innbyggere om at man ikke ønsker å forsøple naturen for å spare 60 kroner. Besparelsen på 160 kroner i året tilsvarer tilnærmet 3 leveringer på gjenvinningsstasjon. Det er viktig å presisere at brukergebyret ikke kommer i tillegg til renovasjonsgebyret. Med mindre du bruker stasjonene mer enn tre ganger i året.

Utvalget har bedt om at denne ordningen skal evalueres etter to års drift, nettopp for å avstemme hvordan dette slår ut på forsøpling og villfyllinger spesielt. Endelig vedtak i denne saken fattes av kommunestyret 1. februar neste år og eventuelle endringer vil tre i kraft fra januar 2023.

Vi håper våre innbyggere kan være enig i at dette er en mer rettferdig ordning for alle. Og særlig for de som aldri eller sjeldent bruker gjenvinningsstasjonene våre.