FrP vil ha både likebehandling og fokus på gjenvinning. Vi vil også videreføre beste praksis fra de tidligere kommuner, med tiltak som har vist seg å fungere godt.

Å ivareta det beste fra de tre gamle kommunene, blir da ikke å overføre praksis med brukerbetaling fra gamle Asker på hele kommunen, men motsatt. Fokuset i en slik sak må være hva som er det beste for miljøet. Når det også kan forsvares økonomisk, bør det ikke være noe tvil.

Når en går inn og ser på regnskapstall for både Yggeset og Follestad, og vekter dette mot antall tonn avfall, er det mye som tyder på at Follestad driftes langt mere effektivt, og uten ekstra avgift.

Det økonomiske argumentet syntes å være tvilsomt, og her er det åpenbart muligheter for at ekstra gebyr for sortering og gjenvinning i sin helhet forsvinner i administrasjon. Regnskapstallene viser også at det åpenbart er et potensiale for mere rasjonell drift og administrasjon innen gjenvinningsområde.

Med innføring av ekstra brukerbetaling for sortering og gjenvinning kan det nok bli noe mere søppel som havner i naturen, men det vil åpenbart bli mere avfall som havner i restavfallet, men som skulle ha vært sortert. Som små batterier, et gammelt malingsspann, el artikler osv.

Noen sier at dette har de råd til, de som genererer søppelet. Og det kan nok være, men naturen har ikke råd til å la det være. Og det er naturen som taper om ikke sortering og gjenvinning gjøres lett tilgjengelig. Å avslutte en slik ordning står i sterk kontrast til at Asker har vedtatt FNs bærekraftsmål.

Motargumentet fra Høyre, Venstre og Sp er at forurenser skal betale, likhetsprinsipp og at det blir urettferdig at alle må betale for en tjeneste de ikke bruker.

Til det er å si at det normale er kryssfinansiering for alle kommunale tjenester. For det er jo heller ikke slik at det kun er foreldre som har unger som betaler for skolene, eller eldre som betaler for omsorgstjenester.

Likebehandlingen ivaretas med at Yggeset implementerer Follestad sin praksis og at alle innbyggere får samme tilbud.

Påstanden om at forurenser må betale finner vi vanskelig igjen i å være miljøbevisst å bidra til større gjenvinningsgrad. Her er det tiltak for å få mere til sortering og gjenvinning, og mindre i restavfallet. Det er en illusjon å tro at forbruket av varer går ned, om det innføres ekstra betaling for sortering og gjenvinning. Det vil være rimeligere å anta at heller mere havner usortert i restavfallet, eller på steder hvor miljøet og naturen taper.

Dette blir en oppfordring til flere å støtte fellesforslaget i kommunestyret fra Frp og Ap, om å videreføre dagens ordning ved Follestad, og ikke innføre ekstra betaling. Kjenner du en lokalpolitiker fra et av posisjonspartiene, så gjør en innsats for å få de til å snu i tide.