Det legges opp til brukerbetaling for miljøbevisste som ønsker større grad av sortering og gjenbruk. Dette har formannskapet gått inn for mot FrP sine stemmer. Saken vil bli sluttbehandlet i det kommende kommunestyremøte.

FrP stemte imot innføring av ekstra gebyr fordi vi vil ha fokus på gjenvinning. Vi vil også videreføre beste praksis fra de tidligere kommuner, med tiltak som har vist seg å fungere godt.

Å ivareta det beste fra de tre gamle kommunene, blir da ikke å overføre praksis med brukerbetaling fra gamle Asker på hele kommunen, men motsatt. Fokuset i en slik sak må være hva som er det beste for miljøet. Når det også kan forsvares økonomisk, bør det ikke være noe tvil.

Når en går inn og ser på regnskapstall for både Yggeset og Follestad, er det mye som tyder på at Follestad driftes langt mer effektivt, og uten ekstra avgift.

Det økonomiske argumentet for å innføre brukerbetaling, syntes derfor å være tvilsomt. Her er det åpenbart muligheter for at ekstra gebyr for sortering og gjenvinning i sin helhet forsvinner i administrasjon. Regnskapstallene viser også at det åpenbart er et potensiale for mer rasjonell drift og administrasjon innen gjenvinningsområde.

Med innføring av ekstra brukerbetaling for sortering og gjenvinning kan det nok bli noe mer søppel som havner i naturen, men det vil åpenbart bli mer avfall som havner i restavfallet, men som skulle ha vært sortert. Som små batterier, et gammelt malingsspann, el artikler osv.

Påstanden om at forurenser må betale finner vi vanskelig igjen i å være miljøbevisst å bidra til større gjenvinningsgrad.

Trond O. Røed

Noen sier at dette har de råd til, de som genererer søppelet. Og det kan nok være, men naturen har det ikke. Og det er naturen som taper om ikke sortering og gjenvinning gjøres lett tilgjengelig. Å avslutte en slik ordning står i sterk kontrast til at Asker har vedtatt FNs bærekraftsmål.

Motargumentet fra Høyre, Venstre og Sp er at forurenser skal betale, likhetsprinsipp og at det blir urettferdig at alle må betale for en tjeneste de ikke bruker.

Til det er å si at det normale er kryssfinansiering for alle kommunale tjenester. For det er jo heller ikke slik at det kun er småbarnsforeldre som betaler for skolene, eller eldre som betaler for omsorgstjenester.

Likebehandlingen ivaretas med at Yggeset implementerer Follestad sin praksis og at alle innbyggere får samme tilbud.

Påstanden om at forurenser må betale finner vi vanskelig igjen i å være miljøbevisst å bidra til større gjenvinningsgrad. Her er det tiltak for å få mere til sortering og gjenvinning, og mindre i restavfallet. Det er en illusjon å tro at forbruket av varer går ned, om det innføres ekstra betaling for sortering og gjenvinning. Det vil være rimeligere å anta at heller mer havner usortert i restavfallet, eller på steder hvor miljøet og naturen taper.

Dette blir en oppfordring til flere om å støtte fellesforslaget i kommunestyret fra Frp og Ap, om å videreføre dagens ordning ved Follestad, og ikke innføre ekstra betaling. Kjenner du en lokalpolitiker fra et av posisjonspartiene, så gjør en innsats for å få de til å snu i tide.