Etter drøyt hundre dager i regjering har Arbeiderpartiet sørget for at både barnehage og Skolefritidsordningen (SFO) blir billigere. En barnehageplass blir 2800 kroner billigere i året, og vi innfører gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger. Flere lærere får nå mulighet til å ta etter- og videreutdanning i flere fag.

Arbeiderpartiet ønsker at offentlige midler og foreldrebetaling skal gå til å gi barna et trygt og godt tilbud i barnehagene framfor utbyttefest for eierne. Derfor strammer vi inn de økonomiske reglene for private barnehager.

Vårt mål er at alle barn skal ha mulighet til å gå på SFO uavhengig av familiens økonomi. Vi vil derfor innføre søskenmoderasjon for familier som har barn både i barnehage og i SFO. Dessverre så stemte de styrende partier i Asker imot vårt forslag som ville lettet på den økonomiske situasjonen for mange barnefamilier med vanlige inntekter. Vi er imidlertid glade for at Asker nå får en bedre ordning med redusert pris eller gratisplass i SFO for familier med lave inntekter.

Fra Arbeiderpartiets side har vi alltid vært opptatt av at barn med spesielle behov skal få den hjelpen de trenger i barnehage og SFO. Skal vi få det til, må vi ha høy fokus på universell utforming og godt tilrettelagte tilbud. Barn med særskilte utfordringer er avhengige av velfungerende og fleksible transportordninger i barnehage- og skolehverdagen. Heldigvis ble nettopp dette styrket i årets Asker-budsjett.

«Uten mat og drikke, duger som kjent heltene ikke». Arbeiderpartiet vil jobbe for en gradvis innføring av et sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen. Dette er viktige universelle tiltak for å utjevne de økende sosiale forskjellene og redusere opplevelsen av utenforskap.

Etter åtte år med borgerlig regjering, er tida nå inne for en skikkelig satsing på barn og unge. Arbeiderpartiet vil styrke fellesskolen og sørge for en god offentlig skole for alle uavhengig av familiens økonomi eller sosiale bakgrunn. «Alle skal med».