Reguleringsplanen for Føyka-Elvely ble vedtatt av Asker kommunestyre i møte 23.05.2017

Askerparken er område IV i reguleringsplanen.

Planen sier at det skal opparbeides rause parkarealer, og Askerelva skal gis en framtredende rolle som identitetsbærende landskapselement.

§ 9.3.1 Askerparken (GP1-3)

Askerparken skal være et offentlig tilgjengelig rekreasjonsområde. Området skal ha et grønt, parkmessig preg med aktivitetselementer knyttet til lek og ballspill.

Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg og anlegg, som kommer i konflikt med områdets funksjon som parkområde.

Askerparken er en samleplass for alle aldersgrupper. Om sommeren er det ballspill, rulleskiløype, turstier og hvilebenker som brukes mest.

Om vinteren er det akebakker, hoppbakker for de minste og skiløyper, som prepareres ved behov.

Asker kommune har fremmet en mulighetsstudie om å omregulere Askerparken til blokkbebyggelse for inntil 300 leiligheter.

Kommunedirektøren orienterte Formannskapet i møte 02.03.2021 om ev. utvikling av kommunens eiendom på Føyka (Askerparken).

Administrasjonen vurderte at det var hensiktsmessig å legge ved et enkelt mulighetsstudie for Føyka som vedlegg til saksframlegget.

Kommunedirektøren viste til Kommunelovens § 13-1: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak»

Kommunedirektøren unnlot å nevne at en regulering av «Askerparken» til boliger, vil krever en omregulering av reguleringsplanen for Føyka-Elvely.

Det vil medføre konsekvenser for Asker Skiklubb og utbygger av Elvely.

Asker kommune kan heller ikke regulere egen eiendom for å øke verdien før et salg. Området må legges ut for salg før regulering.

Det er lagt ut 4 videoer som viser litt om spillet bak kulissene om Askerparken og Føyka.

Er det noe sannhet i innholdet i videoene, må det få konsekvenser for noen i administrasjonen.