Søndre Borgen barnehage skulle være en barnehage for mangfold og integrering. I sitt høringssvar til handlingsprogrammet for 2022-2025 påpekte samarbeidsutvalget ved barnehagen at det som hadde vært en god fordeling av majoritetsspråklige barn og minoritetsspråklige barn ble ødelagt ved byggingen av et helsehus på barnehagens uteområde. De foreldre som hadde mulighet for det, ville ta barna ut av barnehagen. De mindre mobile hadde ikke samme valgmulighet, og det førte til at per 2021 hadde barnehagen kun 19% majoritetsspråklige barn. Asker SV engasjerte seg i saken, og til budsjettbehandlingen fremmet vi to verbalforslag:

Det første lød «Barnehagen opplever fravær av majoritetsspråklige søkere. Kommunedirektøren forbereder en sak for kommunestyret med forslag til tiltak for å opprettholde intensjonen med barnehagen som et inkluderende og trygt oppvekstmiljø med en læringsarena som fremmer sosial kompetanse, mestring og tilhørighet.»

Hensikten med forslaget var at kommunen skulle komme med avbøtende tiltak for å gjøre barnehagen attraktiv for brede grupper igjen. I innlegget foreslo jeg at barnehagen kunne få styrket budsjettet slik at barna kunne få et utvidet aktivitetstilbud. Det ble ikke stemt over forslaget, men det ble enstemmig vedtatt oversendt, slik at administrasjonen kunne komme tilbake med forslag til tiltak.

Det neste forslaget lød «Kommunedirektøren fremmer en sak for kommunestyret med en plan for realisering av ny og permanent barnehage innen 2026.» I handlingsprogrammet er det nemlig ikke avsatt midler til ny barnehage i perioden fram til 2025, annet enn 1,5 mill. til en «mulighetsstudie», den tredje i rekken.

Forslaget fikk 19 stemmer (SV, R, A, MDG), og falt. Mismodig måtte vi erkjenne at Søndre Borgen barnehage måtte slite med mangelfulle lokaliteter på ubestemt tid.

Men hva skjer? Til møtet i oppvekstutvalget 18. januar fremmer kommunedirektøren dette forslaget:

1. Nytt mandat for Søndre Borgen barnehage godkjennes.

2. Mulighetsstudie for Søndre Borgen barnehage og ny lokasjon ferdigstilles medio 2022, med plan om at barnehagen er innflytningsklar ved årsskifte 2024/25.

Dette ble enstemmig vedtatt! SVs forslag som posisjonspartiene hadde stemt ned, var på forunderlig vis blitt gangbar politikk! Ikke mindre enn et under! Kommunedirektørens forslag hadde til og med en enda kortere tidshorisont!

Vi skal ikke ødelegge den gode stemningen ved å stille kritiske spørsmål til Høyres og støttepartienes inkonsistens i denne saken, ei heller komme med ironiske kommentar om at forslagets opprinnelse er viktigere for posisjonen enn dets innhold. Vi skal bare takke for et godt vedtak for Søndre Borgen! Og samtidig jobber administrasjonen med tiltak i tråd med oversendelsesforslaget om avbøtende tiltak inntil den nye barnehagen står ferdig!