Vi takker for svaret fra Igland, Vist og Vikdal på innlegget mitt ( «Barnehageunderet i Asker», RHA 10. februar og papirutgaven 17. februrar) om den overraskende, men ikke minst positive vendingen saken om Søndre Borgen barnehage har tatt. Framstillingen fra de tre flertallsrepresentantene trenger imidlertid noen rettelser og utfyllinger.

Protokollen fra aprilmøtet i oppvekstutvalget sier at «Temaplan for barnehage- og skolekapasitet 2021-2033» ble vedtatt. Det som står om barnehagen der, er dette: «Søndre Borgen barnehage har lokaler i bygget for Søndre Borgen akutt- og korttidsavdeling (Velferd avd. Helse- og omsorg). Det er avgjørende at barnehagen sikres nye lokaler i det nye velferdsbygget.»

Les også

Barnehageunderet i Asker

I oppvekstutvalgets møte 1. juni ble dette vedtatt: «Det planlegges en varig plassering og bygging av ny Søndre Borgen barnehage og vurdering av økt kapasitet».

Formannskapsmøtet 21. september behandlet kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022–2025. I dette vedtatte programmet står det ikke, som de tre flertallskameratene hevder, at kommunedirektøren presenterte «en aktivitetsplan for hvor ny barnehage skulle bygges». På side 80 i handlingsprogrammet står det nemlig: «I forbindelse med ombyggingen av Søndre Borgen helsehus er det behov for å erstatte Søndre Borgen barnehage. Det bevilges 1, 5 millioner kroner i 2022 til et mulighetsstudie for å se på alternativer». Dette beløpet er det eneste som var avsatt til barnehagen for hele perioden 2022–2025!

Det var derfor SV fremmet dette forslaget i kommunestyrets budsjettmøte 14. desember: « «Kommunedirektøren fremmer en sak for kommunestyret med en plan for realisering av ny og permanent barnehage innen 2026.» Vi mente at det var på høy tid at arbeidet med ny barnehage kom i gang. Vi ville ha full finansiering av barnehagen inn i langtidsbudsjettet, ikke bare en tredje «mulighetsstudie». Estimatet vårt på hvor lang tid det kunne ta å ferdigstille barnehagen viste seg å være litt forsiktig, men uansett ble forslaget stemt ned av flertallspartiene. AP, MDG, og Rødt stemte for forslaget.

Overraskelsen var like stor som gleden da dette ble vedtatt i oppvekstutvalget i det første møtet i år og i formannskapet 8. februar:

1. Nytt mandat for Søndre Borgen barnehage godkjennes. 2. Mulighetsstudie for Søndre Borgen barnehage og ny lokasjon ferdigstilles medio 2022, med plan om at barnehagen er innflytningsklar ved årsskifte 2024/25.

Min ironiske omtale av dette som «et under» skyldes ikke bare at flertallspartiene kunne går for et forslag som SV hadde fremmet bare det kom litt på avstand, men også at vedtaket går på tvers av vedtatt langtidsbudsjett.

Vi har imidlertid absolutt ikke behov for å hovere i denne saken, men bare uttrykke glede over at gode løsninger kan komme på tvers av partigrenser: Flertallspartiene og SV går sammen om en barnehage på Søndre Borgen for å trygge et inkluderende og trygt oppvekstmiljø.