Det er mange som i disse dager har fått skriv fra kommunen, om avslutning av kommunalt veivedlikehold og brøyting på en del kommunale veier. Kommunen ønsker selv å privatisere disse veiene for å spare driftsutgifter. FrP er ikke motstander av å konkurranseutsetter tjenester, men kommunen skal ha ansvaret for at tjenesten blir levert innbyggerne. I dette tilfelle vil kommunen dytte ansvar og merkostnader over på den enkelte.

Saken ble forelagt hovedutvalg for samfunnstjenester i juni. Det var kun FrP sin representant som gikk imot en slik avvikling av en tjeneste som de fleste innbyggere forventer av kommunen. FrP mener at kommunen fortsatt skal levere primærtjenester til sine innbyggere, og uten å pålegge enkelte merbelastning og økte brukerbetalinger.

En ting er at den enkelte innbygger må brøyte sin egen private atkomst og gårdsplass, men det er ikke det vi snakker om her. Her er noen eksempler.

Midtskogveien i Sætre. Foreslått avsluttet på 150 m som er eneste gang og sykkelvei fra Gunnaråsen til Sætrebakken, og som i tillegg går forbi Midtskogen bofellesskap, som er avhengig av noen få meter på strekket for å komme til bofellesskapets parkeringsplass, som for øvrig kommunen har ansvar for å rydde.

Kongsdeleneveien er en viktig turvei, og eneste sikre for myke trafikanter fra Storsand og Verpen. Kommunen skal fortsatt brøyte inn til kirken, og igjen på den andre siden ved Engene, men ikke de få hundre meterne på midten. Hvor er miljøtanken i et slikt forslag. Kommunen skal altså brøyte på begge sider, løfte opp plogen, og kjøre til den andre siden. For deretter at det skal komme en annen maskin og brøyte midtstykket.

Ivers vei fra Åros retning Sætre er igjen eneste trygge veien for myke trafikanter mellom Sætre og Åros, og veien er stengt for gjennomgangstrafikk. Var det ikke slik at kommunen skulle legge til rette for økt bruk av sykkel og gange. Iversvei er også en del av den offisielle kyststien. Ønsker virkelig kommunen å privatisere deler av kyststien rundt i kommunen.

Og hvis en vei er definert som offentlig kommunal vei med flere enn 10 boenheter, så stanser du ikke brøyting halvveis om det ligger en eller to boliger litt lenger inne i veien. På Slingrebekk er det 135 boenheter fordelt på 3 veier. Da brøyter kommunen de 3 veiene, punktum.

Og slik kan jeg fortsette med en rekke eksempler over hele kommunen.

FrP kan ikke se annet argument enn at kommunen forsøker å velte kostnader over på innbyggerne. For dette er ikke i tråd med verken mål om å bruke mindre energi, få folk til å la bilen stå, eller å satse på utvikling utover på halvøya og skape gode bomiljø.

Foreløpig er det bare FrP som har vært tydelige på at vi går imot reduksjon av det kommunale tjenestetilbudet, kun for økt brukerbetaling, økt merarbeidet for innbyggerne og økt miljøbelastning ved at flere maskiner må inn på det samme området for å gjøre samme jobb.

Dersom kommunen har behov for å spare de få kronene dette betyr, har FrP en rekke forslag. Men dette er ikke veien å gå.