Kontrollsentralen ved Auvi i Røyken ligger ved Luftveien, som er en av veiene Asker kommune ønsker å privatisere. Flere privatpersoner i både gamle Røyken og Hurum har protestert, og nå har også Avinor kommet på banen.

I et brev fra deres advokat er det tydelig at de ikke er enig i at Luftveien skal bli privat. Det har tidligere kommet fram at kommunen ikke har fulgt egne kriterier når de har plukket ut hvilke veier som skal stå på listen.

Dette påpekes også i sammenheng med Luftveien fra Avinors side.

– Luftveien fungerer som innfartsåren for turgåere som benytter seg av turområdet Muserudåsen i Røyken. Muserudåsen er et populært tursted for lokalbefolkningen, samt for mange som kommer langveisfra. Bruken av veien til dette formålet foregår i stor utstrekning, spesielt i helger, men også på hverdager. Mange som kommer kjørende og skal til Muserudåsen, bruker Luftveien for å kjøre fram til startstedet for turen, skriver advokat Lise Schøyen hos Avinor flysikring AS.

Parkerer utenfor

Advokaten viser også til at veien er åpen for allmenn ferdsel. Det påpekes at turgåere tidligere brukte kontrollsentralens egne parkeringsplasser inne på anlegget, men at dette ikke skjer lenger.

– På grunn av sikkerhetshensyn parkerer turgåere nå utenfor portene til anlegget, eller bruker andre parkeringsmuligheter i nærheten, i forbindelse med at de går tur til Muserudåsen. Selve veien bruktes like fullt av allmennheten som atkomst til turvei, fortsetter hun.

Avinor argumenterer videre med at bruken av Luftveien er av en slik art og omfang at det er en vei som kan defineres som åpen for allmenn ferdsel etter veilovens paragraf 1.

– Skal følge opp

De mener dermed at kommunens kriterium om atkomst til merket turvei med biloppstillingsplass er oppfylt.

– Selv om biler av sikkerhetshensyn ikke lenger parkerer inne på Avinor Flysikring AS, Røykens eget anlegg, må vilkåret anses oppfylt, ettersom biler altså parkerer utenfor anlegget, etter å ha brukt veien som atkomst, skriver Schøyen.

Kommunen ved Per Steine har tidligere svart på kritikken om at kommunen ikke følger egne kriterier for hva som skal være en kommunal vei.

– Vi skal følge opp tilbakemeldingene og de kriteriene som er satt opp. Gjelder ikke det for de veiene, er det viktig at folk sier ifra.

Han la vekt på at de veiene som er satt opp er kun et forslag fra tilgjengelig data og kjennskap og ikke et endelig resultat da saken behandles politisk etter at høringssvarene er kommet.

– Det er dataene vi har inne på adresser knyttet til veier, og de dataene som Asker kommune har vedrørende drift på private og kommunale veier vi har gått ut ifra, sier Steine.