Med tanke på at pandemien også preget store deler av fjoråret er tilstandsrapporten om grunnskolen i Asker i all hovedsak oppløftende lesning. Jeg vil derfor rette en stor takk til alle våre barn og unge, foreldre og ansatte på alle nivåer som har gjort sitt for at det står så bra til som det gjør i Asker-skolen.

Til tross for mye fravær gjennom store deler av året for både elever og ansatte, viser resultatene og analysen at våre 40 grunnskoler har gjennomgående god kvalitet.

Det er en positiv utvikling på mange områder, men det er også betydelige variasjoner mellom skolene. Dette viser at erfaringsutveksling mellom skolene fortsatt må vektlegges og bedre systematikk ved den enkelte skole vil også heve resultatene ytterligere.

Andelen elever som mottar spesialundervisning har gått ned, noe som er en ønsket utvikling. Inkludering i det ordinære tilbudet vil i de fleste tilfeller gi bedre læringseffekt enn ulike segregerte tiltak. Samtidig er viktig å understreke at alternative læringsarenaer og spesialavdelinger er den beste løsningen for en del elever.

Asker-skolen har nulltoleranse for mobbing. Både på 7. og 10. trinn er det en positiv utvikling fra i fjor, og elevene svarer at de opplever mobbing i noe mindre omgang enn både sammenlignings-kommuner og nasjonalt nivå. Jeg er veldig glad for at alle skolene nå har fått på plass egne innsatsteam mot mobbing.

Elevundersøkelsen viser at vi ligger stabilt på samme nivå som i 2020 når det gjelder læringskultur, mestring og vurdering for læring. Dette tyder på at skolene har opprettholdt en god praksis gjennom en krevende tid med ulike smitteverntiltak. Det er god grunn til å tro at det også er forklaringen på at våre elever svarer omtrent som i fjor når det gjelder trivsel og motivasjon, mens det nasjonalt og i sammenligningskommuner ses en trend med lavere motivasjon enn i fjor.

Kommunens særskilte innsats overfor en del elever i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skoler vil være avgjørende for å videreføre og helst øke andelen som fullfører videregående skole. 

Oddvar Igland, Sp

Det er en positiv utvikling når det gjelder tilpasset opplæring, dvs. kombinasjonen av faglige utfordringer og støtte fra lærerne. Likevel er det betydelig andel av elevene på 7. trinn som svarer at de kunne møtte et høyere faglig nivå.

Etter pandemien rapporterer skolene om økt bekymringsfullt fravær. Dette har derfor fått økt fokus fra skoleledelsens side utover våren i år, og oppvekstutvalget vil også følge opp dette i tida framover.

Når det gjelder nasjonale prøver på 5. trinn er det god framgang både innen lesing, regning og engelsk, noe som plasserer Asker godt over nasjonalt nivå. I ungdomsskolen ligger resultatene også over nasjonalt nivå, men tilbakegangen sammenlignet med fjoråret når det gjelder lesing, særlig på 8. trinn er det grunn til å se nærmere på.

Kommunens særskilte innsats overfor en del elever i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skoler vil være avgjørende for å videreføre og helst øke andelen som fullfører videregående skole.

Rapporten vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med temaplan oppvekst som hovedutvalget har påbegynt arbeidet med.