Viktige beslutninger bør være kunnskapsbaserte. Kommuneledelsen har anført det økonomiske perspektivet. Her redegjøres for folkehelseperspektivet.

Helsedirektoratets rapport «Samfunnsutvikling for god folkehelse» (2014) setter parker og grøntområder i nærmiljøet inn i et folkehelseperspektiv. Rapporten er på 142 sider med 127 referanser. Kapittel 7. «Helsefremmende nærmiljøutvikling» er av særlig interesse.

Hovedkonklusjonene i rapporten er:

• Sunne byer består av et fysisk miljø som fremmer helse, rekreasjon, trygghet, sosiale møteplasser, god tilgjengelighet, stolthet og kulturell identitet

• Nærmiljø er en viktig arena for folkehelsearbeidet som bør prioriteres. Generelt er mennesker mer aktive dersom parker, grøntområder, anlegg for rekreasjon og mosjon, kollektivtransport og viktige målepunkter som skoler og butikker ligger i nærheten av hjemmet eller arbeidsplassen. Slike rekreasjonsområder er minst like viktig del av knutepunktstrategien som blokkbebyggelse. Fordi barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ofte har en mindre aksjonsradius enn andre, bør service- og aktivitetstilbud lokaliseres i nærheten av boområder. Ulike aldersgrupper har ulik aksjonsradius dvs. at avstanden fra bolig til park ikke må være større 300 m for eldre og 400m for barn/voksne. De fleste som flytter inn i Askers sentrumsnære blokker er voksne eller eldre.• Trygge og sikre nærmiljøer gir en mer aktiv befolkning med bedre helse og en velferdsgevinst.

• Fysisk degenerering av nærmiljø er nært forbundet med sosiale problemer.

• Tilgang til grøntområder stimulerer til fysisk aktivitet og kan virke stressreduserende, som igjen reduserer dødelighet. Det kommunale helsebudsjettet belastes mindre ved bevaring av Askerparken til allmennyttig friluftsliv f.eks. kostet et hoftebrudd gjennomsnittlig 562 000 kroner i 2014 hvorav vel 50 % dekkes av kommunen.

Kommunen har nylig lagt ut «Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv» på høring. Formålet med temaplanen er nettopp å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser. Det er vanskelig å se for seg en klarere realisering av disse ambisjonene enn gjennom å bevare Askerparken og Føyka som et sentrumsnært grønt park- og aktivitetsområde.

Nedbygging av Askerparken gir reduksjon i beboernes helse. Det handler om folkehelse i bred forstand, om identitet og kulturell stolthet over bygda vår, om bærekraftig utvikling, om knutepunkstrategien som inkluderer ikke bare boliger, men også møteplasser og grøntområder, om at investering i grønne lunger er god kommuneøkonomi, og ikke minst; om kan vi stole på at våre dyktige folkevalgte, som blir gjenvalgt år etter år, er tilliten verdig. De må se hvordan prosjekter påvirker folk, helse, klima og miljø. Det finnes ikke noe annet sentrumsnært grøntområde.

Askerparken er enestående.