Varaordfører i Asker og leder av Viken Høyres kvinneforum Monica Vee Bratlie avlegger meg en visitt i RHA 9. mars der hun morer seg over at en mannlig kritiker synes det er problematisk at Høyre har et eget kvinneforum.

Hun synes tydeligvis det er uproblematisk at Høyre favoriserer kvinners representasjon foran menn i partiet, til tross for at kvinnene innehar de fleste av Høyres politiske lederposisjoner i kommunen.

Og til tross for at det ikke er mangel på kvinner verken blant kommunens ansatte eller ledelse, med over 70 % kvinnelige ansatte.

Og til tross for at jentene i Asker-skolen, med nærmere 80 % kvinnelige lærere, gjør det bedre enn guttene i nesten alle fag. Resultatet er at langt flere jenter enn gutter kvalifiserer seg til opptak til universiteter og høyskoler, hvor de i tillegg blir favorisert med ekstra kjønnspoeng ved opptak ved mannsdominerte studier (som ingeniørfag og datavitenskap).

Og det til tross for at guttene nektes tilsvarende ekstra kjønnspoeng som kunne bedret kjønnsbalansen på de mange kvinnedominerte studiene, som f.eks. den kritiske lærerutdanningen. Det sørger Høyres minister for forsknings- og høyere utdanning Henrik Asheim for, med støtte fra Høyres kvinneforum.

Lederen av Viken Høyres kvinneforum er i sitt 8. mars innlegg blant annet opptatt av at «kvinner bør være mer opptatt av både lønn, sparing og pensjon». Dette til tross for at det for lengst er innført likelønn i Norge for kvinner og menn, med lik lønn for samme arbeid med samme kompetanse og arbeidstid, lik offentlig pensjon, og like muligheter til både sparing og investering. Da har menn og fedre både i Asker og ellers langt større likestillingsutfordringer, og særlig etter samlivsbrudd:

  • Mødre som motsetter seg delt bosted for barna med far etter samlivsbrudd beholder barna boende hos seg i de aller fleste tilfeller, ofte støttet av det kvinnedominerte familie- og barnevernet i kommunen. Fedre blir helgepappaer.
  • · Mødre som motsetter seg (saboterer) barnas avtalte samvær med far slipper negative sanksjoner fra både kommunale og statlige instanser. Tvert imot, de tjener på det. NAV krever at far betaler mors merutgifter ved å ha barna boende mer hjemme.
  • · Resultatet er at et stort antall barn i Asker og ellers ikke får se sine fedre i løpet av en vanlig måned. Det går særlig utover gutter, som er overrepresentert på negative statistikker for utagering, skulking og frafall i skolen, samt asosial atferd i ungdommen med sosial angst, rus, vold, og lovbrudd.

Monica Vee Bratlie oppfordrer på tampen av sitt innlegg kvinner til å vise litt mer «girl power» i kampen for likestilling.

Jeg tviler på om mer kvinnemakt er den rette resepten for å løse Askers likestillingsutfordringer

Guttorm Grundt, Røyken

Jeg tviler på om mer kvinnemakt er den rette resepten for å løse Askers likestillingsutfordringer.

Løsningen er heller ikke mer «boy power», men mer empati, ansvar og innsats for løse også våre gutter og fedres likestillingsutfordringer. Det Asker trenger er bedre kjønnsbalanse med flere menn som anerkjenner deres problemer, forstår deres frustrasjon over den urettferdigheten de opplever, og gjør noe med det. Dette gjelder særlig i oppvekstsektoren med alvorlig mangel på mannlige voksne rollemodeller i skolen for utsatte gutter og unge menn, og i familie- og barnevernstjenesten med like alvorlig mangel på mannlige terapeuter og pedagoger.

Likestillingsutfordringene for gutter og skilte fedre i Asker er i dag for viktig til å kunne overlates til Høyres kvinneforum og andre partiers kvinnefora alene.