Gå til sidens hovedinnhold

Asker Høyre vil sikre en variert og bærekraftig boligbygging

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT - VALG 2019: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det første formelle plandokumentet for nye Asker ble vedtatt før sommeren, planprogrammet for ny kommuneplan.

Kommuneplanen skal gi rammer for virksomhetenes planer, tiltak og prioriteringer, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Således er dette kommunens aller viktigste styringsdokument.

Seks bærekraftsmål som hovedsatsingsområder

Det er valgt ut seks bærekraftsmål som hovedsatsingsområder og disse foreslås lagt til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen.

Under satsingsområdet bærekraftige byer og samfunn, mål 11, fokuseres det bl.a. på bolig- og fritidsbebyggelse. Det er nødvendig å opprettholde en god boligproduksjon for å sikre ønsket befolkningsutvikling og en boligsammensetning som er i tråd med dette.

Vi lover i vårt program å arbeide for at det bygges flere boliger som førstegangsetablerere og barnefamilier har råd til. Asker Høyre ønsker å bidra til en boligpolitisk strategi som sikrer en variert bolig-, alders- og befolkningssammensetning i tettstedene og i hele kommunen.

Høyre mener at det er viktig å bidra til en bærekraftig boligutvikling ved å legge hovedvekten av boligveksten i og nær allerede etablerte tettsteder og kollektivknutepunkter.

Nye Asker blir en langstrakt kommune med en variasjon av ulike bomuligheter. Det vil derfor også være en egen verdi i å bevare muligheten for å kunne bo noe mer grisgrendt, for dem som ikke ønsker å bo tett på mange andre.

Balansen mellom vekst og vern må håndteres klokt

I gamle Asker er «eplehagefortettingen» krevende. Denne type fortetting utgjør 1/3 av all vår boligbygging. Eneboligen er en attraktiv boform for mange, og småhusbosettingen utgjør viktige deler av vårt boligtilbud.

Samtidig er villateppene blant vår mest attraktive og sårbare kulturlandskap. Balansen mellom vekst og vern må håndteres klokt og krever en helhetlig boligpolitikk.

Vi har mer enn 4000 fritidsboliger i vår nye kommune. Dette er også en viktig del av boligtilbudet i nye Asker. Det er ikke alltid klare og konsistente rammebetingelser for bolig- og fritidsbebyggelsen.

Det er derfor behov for en mer helhetlig bolig- og fritidsboligpolitikk. Med så mange fritidsboliger bør Asker være mer fleksibel hva gjelder bo-status, men med gode bestemmelser som ivaretar biologisk mangfold, skjøtsel og miljø.

Planprogrammet understreker også viktigheten av vernehensyn, som gir muligheter for friluftsliv, bevaring av landbruksarealer, kystlinjen og skogområder, biologisk mangfold, flora og fauna. Vi er veldig glad for at disse hensynene nå forankres i kommuneplanen for den nye kommunen.

Mye spennende arbeid gjenstår og Høyre vil levere et best mulig styringsdokument for den nye kommunen.

Kommentarer til denne saken