KS er arbeidsgiverorganisasjonen for kommunal sektor. Kommunalsektor er stor, og mange ganger uoversiktlig.

Kommunalsektor er mye mer enn lærerne. Lærerne er viktig i driften av kommunen, men vi tror ikke det er mulig å sette grupper opp mot hver andre,

Derfor støttet ikke Arbeiderpartiet at høyskolegruppene skulle tilgodesees ekstra ved året lønnsoppgjør fordi alle grupper fortjener mer i lønn for å opprettholde kjøpekraften. Arbeiderpartiet hegner om trepartssamarbeidet som har vært en suksess for norsk arbeidsliv, med forutsigbare rammer etter forhandlinger mellom staten og frontfagene.

Kommunen har mange fagarbeider i oppvekstsektoren, velferd (hjemmesykepleiere, sykehjemmene, rus og psykiatri, tilrettelagte omsorgstilbud til mennesker med særskilte behov med mer.), teknisk sektor (Vann og kloakk, vei og grøntanlegg, eiendomsvedlikehold)

Dette er omsorgsarbeidere, barn og ungdomsarbeidere, rørleggere, anleggsgartnere, snekkere m.fl. Disse er i flertall av de ansatte i Asker kommune.

Det er uvanlig at disse står på barrikadene, og som oftest blir det tvungen lønnsnemnd hvis disse skal/ ønsker streike. Dette fordi samfunnet må driftes.

Noen vil alltid si at de er de viktigste, det er slik vi opplever lærerstreiken.

Vi vet at ikke alle som underviser er lærere, dette er beklagelig, men lærermangelen er reel. Vi tror at høye priser på husvære også kan være en av årsakene til lærermangel i Asker kommune.

Ut ifra vår kjennskap til KS har lærerne fått tilsvarende tilbud som de lønnsoppgjør som er ferdige. Offentlig sektor har ikke utømmelige ressurser, eller sagt slik, det er ikke mer penger i kassa. Asker kommune må også se at det må prioriteringer i flere sektorer, dette er ikke ønskelig, men tvinger seg fra for å møte framtiden.

Arbeiderpartiet vil slåss for offentlig sektor, men tror ikke alle vil bli fornøyd uansett hva politikerne har som intensjon.

Vi kan ikke overby hverandre i kampen med å få støtte/ flertall for alle ønsker.

Vi beklager at streiken fortsetter, og etter hvert går utover skoler, barnehager og videregående skole.

Høyskolegruppene, det vil si lærere, førskolelærere og lektorer er viktig for driften og undervisningen. Likeså er sykepleiere, vernepleiere og sosionomer også viktige for å få driften til å gå rundt, de gruppene som primært jobber i velferd har godtatt lønnsoppgjøret.

Arbeiderpartiet håper lærerstreiken snart finner en løsning, og hverdagen kommer tilbake i skoler og barnehager.

Bli med i debatten her: Ditt innlegg eller se hva andre mener her: Debatt