Det er Frps Trond Røed som nok en gang dundrer løs mot kommunens administrasjon. Tidligere i sommer skrev han et innlegg i RHA om Asker kommunes ønske om å privatisere 51 lokale veier i Røyken og Hurum, og denne uken tok han ordet opprør i sin munn.

Les også: Folket er i harnisk, men også politikerne har våknet: – Dette er et opprør fra folket

Les også: Avvikling av kommunalt veivedlikehold i Asker

Men posisjonen i kommunen ved Elisabeth Holter-Schøyen (V) og Heidi Sorknes (H) har forsvart saken.

Les også

Privatisering av veier i gamle Røyken og Hurum

– Vesentlig forskjell

Nå viser Frps Trond Røed til vedtaket som ble gjort i gamle Hurum kommune. Dette var som følger:

Formannskapet vedtar følgende kriterier for at en vei skal defineres som offentlig kommunal vei:

  • Veien må være åpen for allmenn ferdsel og være holdt ved like av kommunen. (ref. veiloven § 1 første ledd).
  • Er veien bygget etter krav i Hurum kommunes Vegnormal.
  • Er veien regulert som offentlig vei i en reguleringsplan og er den overtatt av kommunen (overtakelsesforretning).

Vedtaket ble enstemmig stadfestet i Formannskapet.

Røed bemerker at det er kun første kulepunkt som er et krav. De to andre kulepunktene er formulert som spørsmål, og disse mener han skulle vurderes i hvert enkelt tilfelle.

– Dette er altså en vesentlig forskjell på hva som er vedtatt og det som nå er presentert fra administrasjonen. Vi hadde heller ingen intensjon om en slik omgjøring av kommunal vei til privat vedlikehold som det her legges opp til, hvilket også kan leses av vedtaket, sier Røed.

Aldri tema å avvikle

Han mener at det heller aldri var noe tema å avvikle kommunalt vedlikehold på offentlig vei, men heller sikre at veier ble bygget etter en gitt standard, og at de deretter ble formelt overtatt av kommunen.

Frp-politikerne mener dermed at kommunens administrasjon har gått for langt i sin saksbehandling, og at det har tatt snarveier.

– At kommunen har et stort etterslep på veivedlikehold er ikke et argument for å privatisere veiene. Og når kommunen stiller krav til utbyggere og en gitt standard på veien før kommunen overtar drift, er det naturlig at det eventuelt også må gjelde den andre veien, fortsetter Røed.

– Må ha en viss standard

Kommunen med samferdselssjef Martin Martinsen viser til et vedtaksbrev fra Røyken som vier en trinnvis modell for hvordan samferdselsavdelingen i den nye kommunen skulle gripe fatt i private og offentlige veier. Her skulle kommunen først kartlegge hvilke veier som bør være offentlige eller privat.

Veiene som ble kartlagt i det første trinnet skulle deretter gjøres enten privat eller offentlig, men det står ingen kriterier nevnt her heller.

Martinsen skriver at hvis en vei ikke er opparbeidet til kommunal standard og overtatt av kommunen, blir veien definert som privat.

– At den da av en eller annen grunn har fått driftsstøtte eller blitt driftet definerer ikke at veien er kommunal. Vi får stadig spørsmål fra private veier om vi kan overta disse, og da viser vi til at en vei skal da være opparbeidet til en viss standard definert av vei og gatenormalen, samt være regulert og ellers følge de gitte kriterier som tidligere nevnt i denne saken. Først etter dette kan vi ta over veien.

«Gråsoneveier»

Martinsen har også sakset ut fra Røyken kommunes vedtak som sier at det er flere veier i kommunen som trolig ikke kan defineres som kommunale veier, men som likevel driftes av det offentlige.

De veiene kalles «gråsoneveier», og i vedtaket står det at drift av disse bryter med et likhetsprinsipp blant de som bruker veien.

Videre skrives det i vedtaket at det i kommunens offentlige kart og veilister finnes avvik mellom hva som er oppgitt som offentlige veier og hva som driftes og vedlikeholdes av kommunen.

– Disse avvikene skaper i mange tilfeller forvirring blant innbyggere som ønsker å rette feil eller mangler langs de respektive veiene, står det i vedtaket fra Røyken.

Vil ha likhet

Samferdselssjefen bekrefter at vedtakene har blitt skrevet på forskjellige måter, og sier at det har vært administrasjonens oppgave å harmonisere ansvaret for veidriften. Han mener at en mulig årsak til at Røyken sitt vedtak er mer spesifikt enn Hurum er at Røyken kanskje så hva som var for dårlig spesifisert i Hurum sitt.

– Intensjonen var uansett at kommunene skulle ha likhet i drift/eierskap av kommunale og private veier.

Han sier administrasjonen kan forstå kritikken med at de kanskje har vært litt for utydelige, men intensjonen har hele tiden vært å få likhet for innbyggerne. Han påpeker at dersom veien er regulert, og at den er overført til kommunen og tilfredsstiller kommunal norm har kommunen plikt til å overta veien.

På spørsmål om kommunen vil ta selvkritikk etter at det har kommet 250 høringsinnspill der trolig alle er negative, skriver Martinsen at det er naturlig at saken engasjerer.

– Vi la mye arbeid i å utforme høringsbrevet og har prøvd å være tilgjengelige for spørsmål og tilbakemeldinger. Om vi skulle gjøre noe annerledes, kunne vi kunne kanskje vært tydeligere og forklart sammenhengen mellom drift av kommunal vei og privat vei bedre og hva som er vanlig i andre kommuner.