«Alle kan bidra med noe», det er en veldig flott tanke. Det handler om likeverd, respekt og mangfold. Vi som samfunn må bli flinkere til å se alle.

I media har vi kunne lese om Ask fra Filtvet som risikerte et vitnemål fra videregående med: «Ikke vurdert» fordi han har Downs syndrom. Saken har engasjert veldig mange, også kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Heldigvis så jobbes det nå med å få endret praksisen, slik at Ask og alle andre i samme situasjon vil få det vitnemålet de fortjener.

Arbeiderpartiet er krystallklare på at det skal være plass til alle i Askerskolen. Elevene skal utfordres og utvikles på egne premisser. Vi vil at alle som trenger spesialundervisning skal få det av kvalifisert personell, og i størst mulig grad inkluderes i klassen. Laget rundt eleven må styrkes for at alle skal bli sett og få den oppfølgingen de har behov for både i skole og SFO. Det er viktig at skolen har nok assistenter til å følge opp elever med spesielle utfordringer på en god måte. Og ja, dette krever mer ressurser, men det er den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre.

Hvilke tiltak er viktige?

Den alternative skolen er et veldig flott tilbud til ungdomsskoleelever som har behov for et annet undervisningsopplegg enn det som finnes på nærskolen. Her får elevene undervisning i en liten gruppe med tett voksenkontakt og stor praktisk tilnærming i fagene. Arbeiderpartiet er opptatt av at Den alternative skolen skal ha et godt og likeverdig tilbud over hele kommunen.

Les også: Inviterer voksne til å spille i band: – Det er bare å komme

Flere miljøarbeidere i Askerskolen har vært en fanesak for Arbeiderpartiet i mange år. De spiller en sentral rolle for å hindre utenforskap slik at elevene opplever inkludering og trygt skolemiljø.

Barn og unge med særskilte behov er avhengige av godt koordinerte og individuelt tilpassede tjenester fra kommunen. God tilrettelegging både av skole og fritidstilbud har så utrolig mye å si for deres mestring, læring og utvikling.

Les også: Det kan bli helt slutt på utleie av hytter og camping på Skogsborg: – Jeg er veldig bekymret

Arbeiderpartiet mener at et godt samarbeid mellom ungdomsskole, videregående og arbeidsliv er helt avgjørende for at overgangene skal oppleves så positivt som mulig. Godt tilrettelagte arbeidsplasser er alfa omega for at unge med funksjonsnedsettelser skal komme seg ut i arbeidslivet. Her er må Asker kommune gå foran med et godt eksempel, slik vi unngår at unge blir stående lenge på venteliste for å få tilrettelagt arbeid.

Alle skal med i Askerskolen – Og selvsagt skal alle bli vurdert etter egne premisser og få vitnemål etter endt skolegang. Det skulle bare mangle! Det handler om likestilling og respekt.