Slik Vestmarka i Asker nord gir innbyggere mulighet for natur og friluftsliv, er marka i Åros for oss som bor her. Se for dere at tilsvarende næringspark ville blitt anlagt oppover fra Myggheim opp mot Solli, eller med utsikt over Semsvann. Det som skjer i skogen vår, er hjerteskjærende og uopprettelig.

Med dette leserinnlegget vil vi rette fokus mot hva som skjer i midten av kommunen vår, der hvor halvøya er som smalest.

Asker kommune ved Askerhalvøya Eiendom as vil fortsette å utvide Røyken Næringspark med felt D.

Det ble arrangert ett «informasjonsmøte» 19.01-2023 i regi av Norconsult på vegne av Askerhalvøya Eiendom as og Isachsen Anlegg as. Møte var kun for inviterte som kunne komme med innspill til «utvalgte temaer» om planen.

Vi er imidlertid mange som er svært bekymret for om også siste rest av den naturlige skogsportalen mellom tettstedene Åros/ Sætre og Årosmarka nå skal forsvinne! Arealet av næringsparken inkludert felt D er ca. 480 daa, tilsvarende 80 fotballbaner.

I tillegg er det ett nytt felt som planlegges, som vil fylle området mellom rasteplassen helt inn til nordenden av Skånevann (for de som er lokalkjent).

Konsekvenser

Felt D består av et stort dalføre i terrenget med Sandbekken som løper ut i Åroselva / Oslofjorden. Prosjektet består ifølge utbygger av uttaking og prosessering av fjell til pukk, og mottak av diverse løsmasse til deponering for oppfylling av dalføret/planering av feltet.

Omfanget av uttak er ca. 500 000 kubikk ferdig pukk ut, og 2,5 millioner kubikk fyllmasse inn til deponi. Denne industrielle prosessen er anslått til å vare i ti år, og hele feltet raver høyt i terrenget. Vi stiller spørsmål til hvordan dette harmonerer med kommunens vedtak om massebalanse og til FN bærekraftsmål.

Bekkeløp:

Sandbekken; starter i et myrområde som dels ligger innenfor felt D. Det er nå større fokus på nedbygging og freding av myrområder. Sandbekken er tenkt å legges i rør under anleggsperioden i ti år. Deretter skal bekken tilbakeføres langs den nye adkomstveien til tomtene med fordrøynings- og fangdammer. Vi er bekymret for hvordan man tenker seg at avrenning av forurenset overflatevann fra næringsfeltet ikke skal havne i Åros elva / Oslofjorden.

Skånevannsbekken; blir liggende i nærheten av skråningsfoten til feltet. Denne bekken er en viktig gytebekk for ørreten i Skånevann. Det er allerede påvist økt forekomst av nitrogen i bekken etter at Røyken Næringspark ble etablert uten at det er landbruksaktivitet i området eller andre gode forklaringer på hvorfor. Det er også anlagt en midlertidig anleggsvei som krysser i elveløpet.

Felt D er i dag et kjært rekreasjonsområde

Felles turmål for Åros og Sætre er områder rundt Follestad – Smedmyrhytta – Skånevann og Bjørvann. Smedmyrhytta er et spesielt kjært turmål for småbarnsfamilier, skoleelever og speidere. Det er også et stort etablert hestemiljø i Åros/Sætre som er brukere av Årosmarka. Disse vil ikke kunne benytte seg av den planlagte utfartsparkering for å komme seg til marka.

Innbyggere i Sætre og Åros blir utestengt fra å benytte to av tre stier som går ut i marka og mister derved muligheten for rundtur. Ev. nye stier langs Skånevannsbekken vil kunne komme i konflikt med regler om randsoner og så videre, og vil også medføre fare for nye skader og forurensing i anleggsfasen.

I tillegg blir det pukkverk med tilhørende støy og støvplage i 10 år.

I praksis vil prosjektet medføre at området stenges i ti år. Det er planer om å opparbeide og «tilby» utfartsparkering i enden av felt E, eller det planlagte felt D. Dette betyr at turgåere må (fra Åros), kjøre med bil i 12 km til området som nå er i gangavstand.

Opplevelse av å være på skogstur blir borte, også fordi at den fine delen av stien blir liggende under en steinfylling som er 40 meter høy.

Natur og miljø

Den økte transporten av stein og pukk og annen løsmasse fram og tilbake er forsiktig anslått til 3 000 000 kubikk i disse ti årene.

For å illustrere samme situasjon rundt Semsvann: Tenk at hele området er næringspark, fra Sem Gjestegård til Hajem – Tømmervika med asfalt og næringsbygg.

Hvis en tenker seg at dette medførte at rundturen rundt Sem ble ødelagt, og tilbudet til Askers befolkning ville vært en utfartsparkering 200m fra Gupu for å sikre tilgangen til marka, ville vel de fleste mene at dette er helt absurd?

Vi ser at Asker kommune har en «Temaplan for naturmangfold» under utarbeidelse. Det står på kommunens nettsider at det skal være en strategisk og sektovergripende plan og vise hvordan kommunen kan nå målet om å verne og sikre naturmangfold.

Bør ikke denne planen komme på plass før kommunen gjennomfører så omfattende nedbygging av natur som pågår i Årosmarka? Spesielt med en ny undertegnet naturavtale av vår miljøminister, vedtatt i Montreal hvor 30 % av alt hav og land skal bevares.

Vi ser på kommunens hjemmesider at Asker kommune ønsker å jobbe opp imot FNs 17 bærekraftsmål. Askerhalvøya Eiendom as sier de skal dekke fire av disse 17. Vi kan ikke se at Røyken næringspark oppfyller noen av nevnte mål.

Med det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, skulle Røyken næringspark etter vår oppfatning aldri blitt igangsatt. Med det positive prosjektet ombrukssenteret «Omigjen» har kommunen vist vilje til å tenke gjenbruk, miljø og sirkulær økonomi.

Den samme tankegangen gjenspeiles ikke i denne planen over utvidelse av Røyken næringspark. Vi undrer oss over at ikke kommunen kan se på andre næringstomter til gjenbruk eller benytte ledig kapasitet på de næringstomter som allerede finnes. Vi tenker derfor at måten Askerhalvøya eiendom as driver næringsutvikling i dag, er gammeldags og lite innovativt. Vi ser at Næringsparken med en utbygging av felt D vil bli spikeren i kisten for å kunne oppleve Årosmarka som «marka».

Et argument på innspillsmøtet 19.01.23 var at dette feltet allerede er inneklemt mellom to andre felt, og derfor bør utnyttes til næring. Nettopp derfor mener vi at området må vernes som det er, slik at atkomsten til marka ikke avskjæres for områdets innbyggere.

Vi ønsker også et levende og bærekraftig næringsliv med gründere og bedrifter som skaper lokale arbeidsplasser. Men per nå domineres Næringsparken av parkering for nye biler og logistikk og lagertjenester. Man har bygget ned skog og mark for å bygge i hovedsak svært energikrevende gigantiske lagerlokaler med lav fortetning av allerede eksisterende felt. Vi lurer derfor på hva som er kommunens motivasjon og ev. gevinster for å utvikle felt D, og om dette står i forhold til innbyggernes interesser for turområde/ friluftsliv?

Tap av naturen og verdien området har som rekreasjonsmulighet for fysisk og psykisk helse er vanskelig å tallfeste økonomisk.

Styringsgruppa i Ja til bevaring av Årosmarka har bedt kommunen om et folkemøte i kommunens regi, men dette har blitt avvist. Kommunen overlater ansvaret for medvirkning / opplysning til Askerhalvøya Eiendom as, som ifølge kommunedirektøren «er et rent kommersielt selskap». Dette medfører blant annet at lokalpolitikerne har liten styring og påvirkningsmulighet underveis i prosessene, når de får framlagt et prosjekt på bordet.

Vi er svært bekymret for at nedbygging av naturen skjer uten at Askers innbyggeres stemme blir hørt.